Pretraga

# NAZIV AUTOR/ICA, IZDAVAČ GODINA IZDANJA
1
Vodiči/Analize/Izvještaji

KOLIKO KOŠTA I KOLIKO BOLI? DRUŠTVENO DEKODIRANJE MENSTRUACIJE NA UNIVERZITETIMA U BOSNI I HERCEGOVINI


Autorice: Zilka Spahić Šiljak, Jasna Kovačević, Ana, Vujković Šakanović, Nejra Džananović, Ivana Kulić 2024
2
Rod i medij

Zbornik studentskih radova “Rod i globalizacija na Balkanu“


Urednice: Zilka Spahić Šiljak, Jasna Kovačević 2023
3
Razno

BASELINE STUDY ON CARE ECONOMY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA


Autori: UN Women 2023
4
Razno

Embracing Gender Responsive Budgeting in Western Balkans


Autori: UN Women 2023
5
Rod i medij

Zbornik radova sa konferencije: “Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv rodno zasnovanog nasilja”


Urednice: Zilka Spahić Šiljak, Jasna Kovačević, Jasmina Husanović 2022
6
Razno

Rodno zasnovana diskriminacija u oblasti rada u Bosni i Hercegovini


Autori: Svjetlana Ramić Marković 2022
7
Razno

Dekolonijalni feminizam


Autori: Francoise Verges 2022
8
Razno

Etika brige u doba prekarnosti


Autori: Maurice Hamington, Michael Flower 2022
9
Razno

Žene i rad


Autori: Susan Ferguson 2022
10
Razno

Feminizam i religija u 21. stoljeću


Autori: Gina Messina-Dysert, Rosemary Radford Ruether 2022
11
Razno

Zene i religija u prvim stoljećima kršćanstva


Autori: Deborah F. Sawyer, John sawyer 2022
12
Rodno zasnovano nasilje

Brošura: Izazovi integriranja rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj zajednici: Protiv rodno zasnovanog nasilja - ključni reultati istraživanja


DOSTUPNA NA ENGLESKOM JEZIKU

Autorice: Zilka Spahić Šiljak, Jasna Kovačević, Jasmina Husanović 2022
13
Rodno zasnovano nasilje

Knjiga: Izazovi integriranja rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj zajednici: Protiv rodno zasnovanog nasilja


Odaberite jezičku verziju: BHS | CG | HRV | SRB

Urednice: Zilka Spahić Šiljak, Jasna Kovačević, Jasmina Husanović. 2022
14
Razno

Žene i muškarci u Bosni i Hercegovini


Ključne riječi: žene, muškarci, statistika.

Podatke prirpemili/e: Aida Eskić-Pihljak, Gorana Knežević, Radoslav Ćorović. Odgovara: Vesna Ćužić, direktorica. Izdavač: Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2022. 2022
15
Vodiči/Analize/Izvještaji

Kako postići rodnu ravnopravnost na univerzitetima u Bosni i Hercegovini?


Ključne riječi: rodna ravnopravnost, visoko obrazovanje, feminizacija struke.

Autorice: Jasna Bakšić – Muftić, Amila Ždralović, Milena Karapetrović, Zlatiborka Popov – Momčinović, Rebeka Kotlo. Izdavač: Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, Sarajevo, 2022. 2022
16
Vodiči/Analize/Izvještaji

Izrada rodnog proračuna: priručnik u koracima Smjernice za EU fondove


Ključne riječi: EU, rodna ravnopravnost, žene, rodno budžetiranje.

Autori/ce priručnika su: Elisabeth Klatzer, Angela O’Hagan, Catharina Schmitz i Emma Wretblad, Ursula Mollay, Ambre Maucorps, Arndt Münch i Daniella Fessl. Izdavač: Europski institut za ravnopravnost spolova, EIGE, 2022. 2022
17
Feminizam i rodna ravnopravnost

Rodna ravnopravnost: studije, podcast, infografike


Ključne riječi: rodne studije, rodna ravnopravnost, žene, tržište rada, rodni jaz.

Izdavač: Fondaciju Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini. 2022. 2022
18
Rodno zasnovano nasilje

Seksualno nasilje nad studentima na fakultetima u Srbiji


Ključne riječi: seksualno nasilje, studenti, viktimizacija, mjere prevencije nasilja.

Autorice: Vesna Nikolić i Ristanović Sanja. Ćopić Izdavač: Viktimološko društvo Srbije-VDS, 2022. 2022
19
Rodno zasnovano nasilje

Rodno zasnovano nasilje u univerzitetskim zajednicama. Politika, prevencija i obrazovne intervencije u Britaniji


Ključne riječi: univerzitet, rodno nasilje, prevencija.

Urednice: Sundari Anitha i Ruth Lewis. Izdavač: TPO fondacija, 2022. 2022
20
Rodno zasnovano nasilje

Rodno zasnovana diskriminacija u oblasti rada u Bosni i Hercegovini


Ključne riječi: radni uslovi, mobing, rodna diskriminacija.

Autorica: Svjetlana Ramić Marković. Izdavač: Helsinški parlament građana Banja Luka, 2022. 2022
21
Rod/Rad/Zdravlje

Rodno zasnovana diskriminacija u oblasti rada u Bosni i Hercegovini


Ključne riječi: radni uslovi, mobing, rodna diskriminacija.

Autorica: Svjetlana Ramić Marković. Izdavač: Helsinški parlament građana Banja Luka, 2022. 2022
22
Rod i politika

Rodno zasnovano nasilje u univerzitetskim zajednicama. Politika, prevencija i obrazovne intervencije u Britaniji


Ključne riječi: univerzitet, rodno nasilje, prevencija.

Urednice: Sundari Anitha i Ruth Lewis. Izdavač: TPO fondacija, 2022. 2022
23
Rod i politika

Rodno odgovorno budžetiranje - udžbenik za univerzitete


Ključne riječi: ekonomija, rodno odgovorno budžetiranje, politika.

Autorice: prof. Azra Hadžiahmetović, glavna autorica prof. Tatjana Đurić-Kuzmanović prof. Elizabeth M. Klatzer Dr. Marija Risteska. Izdavač: IKD „UNIVERSITY PRESS – MAGISTRAT Izdanja“ Sarajevo. 2022. 2022
24
Rod i politika

Izrada rodnog proračuna: priručnik u koracima smjernice za EU fondove


Ključne riječi: EU, rodna ravnopravnost, žene, rodno budžetiranje.

Autori/ce priručnika su: Elisabeth Klatzer, Angela O’Hagan, Catharina Schmitz i Emma Wretblad, Ursula Mollay, Ambre Maucorps, Arndt Münch i Daniella Fessl. Izdavač: Europski institut za ravnopravnost spolova, EIGE, 2022. 2022
25
Razno

Rodna ravnopravnost je važna za sve – Kratki vodič za urodnjavanje organizacija civilnog društva


Autori: dr. Zorana Antonijević i Saša Gavrić, MA 2021
26
Razno

Rod u civilnoj zaštiti


Autori: Jasmina Čaušević, Maja Gasal-Vražalica i Bojana Ilić 2021
27
Razno

Socio-ekonomski položaj lezbejki, gej, biseksualnih, transrodnih i interseksualnih osoba u Bosni i Hercegovini


Ključne riječi: LGBTIQ, diskriminacija, zakonski okvir, obrazovanje, rad.

Autorica: Lejla Gačanica. Izdavač: Sarajevski otvoreni centar, 2021. 2021
28
Razno

Rodne ideologije: Kako ekstremisti iskorištavaju borbe za ženska prava i pokreću recipročnu radikalizaciju


Ključne riječi: nacionalizam, rod, ženska prava, reproduktivna prava, islamofobija, diskriminacija.

Autorice: Nejra Veljan i Maida Ćehajić Čampara. Izdavač: Atlantska inicijativa, 2021. 2021
29
Razno

Narandžasti izvještaj 6: Izvještaj o stanju ljudskih prava žena u Bosni i Hercegovini u 2020. Godini


Ključne riječi: rodna ravnopravnost, zdravlje, rad, ekonomija, politika, nasilje.

Autorice: Delila Hasanbegović, Amina Dizdar. Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar, 2021. 2021
30
Razno

Kritika toksične muškosti - pregled suvremenih istraživanja


Ključne riječi: feminizam, maskulinizam, rodne uloge.

Autor: Nikola Vučić. Izdavač: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Sarajevo, 2021. 2021
31
Razno

DIJALOG 3-4, 2021. Časopis za filozofiju i društvenu teoriju


Ključne riječi: LGBTIQ, feminističke teorije, jezik, rod, položaj žena.

Gostujuće urednice: Zlatiborka Popov Momčinović i Amila Ždralović. Izdavači: Akademija Nauka BiH i Međunarodni centar za mir, Sarajevo, 2021. 2021
32
Vodiči/Analize/Izvještaji

Rod u civilnoj zaštiti - vodič za uključivanje rodno osjetljivih politika u strukturu i rad civilne zaštite u BIH


Ključne riječi: civilna zaštita, rodna ravnopravnost, institucionalna tijela.

Autorice: Jasmina Čaušević, Maja Gasal-Vražalica i Bojana Ilić. Izdavač: Helsinški parlament građana Banja Luka, 2021. 2021
33
Vodiči/Analize/Izvještaji

Priručnik za edukatore


Kljucne

Autori/ce: prof. dr. Zilka Spahić Šiljak, prof. dr. Jasmina Husanović Pehar, prof. dr. Ivana Zečević, prof. dr. Slavica Tutnjević, prof. dr. Srđan Dušanić, mag. elektrotehnike Leila Hadžić. Izdavači: UNICEF, IT Girls, Genesis Project, 2021. 2021
34
Vodiči/Analize/Izvještaji

Kvalitativna analiza relevantnog zakonodavstva u oba entiteta o sprečavanju i zaštiti od rodno zasnovanog nasilja


Ključne riječi: rodno zasnovano nasilje, zakon, nasilje u porodici.

Autori/ce: Zlatan Hrnčić i Fatima Bećirović. Izdavač: Infohouse, 2021. 2021
35
Vodiči/Analize/Izvještaji

Elektroničko seksualno i rodno uvjetovano nasilje u mladenačkim vezama – priručnik za nastavnice i nastavnike


Ključne riječi: seksualno nasilje, digitalno nasilje, sigurnost na internetu, prevencija nasilja u vezama.

Urednica: Sanja Cesar. Suautorice: Éva Horváth, Lilla Kallós, Rachel Andras, Eulàlia Pedrola Vives, Marina Ileš, Tanja Ignjatović, Sanja Cesar, Nataša Bijelić. Partnerske organizacije: CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Zagreb, Hrvat 2021
36
Feminizam/Rod/Umjetnost

100 žena 100 ulica po ženama” – Leksikon o ženama koje su pomjerale granice u BiH


Ključne riječi: žene u umjetnosti, žene u nauci, žene u književnosti, javni život.

Uređivački tim: Gorica Ivić, Jasmina Čaušević, Selma Hadžihalilović. Sarajevo, Bijeljina, Tuzla: Forum Ziviler Friedensdienst e.V. (forumZFD) Fondacija „Lara“ Bijeljina Udruženje “HO HORIZONTI” Tuzla, 2021. 2021
37
Feminizam/Rod/Religija

Stvaranje muslimanskih žena - Europska dobrovoljna udruženja, Rod i islam u postosmanskoj Bosni i Jugoslaviji (1878–1941)


Ključne riječi: islam, rod, žene.

Autor: Fabio Giomi. Izdavač: Central European University Press Budapest—New York, 2021. 2021
38
Feminizam i rodna ravnopravnost

Profil rodne ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini


Ključne riječi: pravni okvir, politika, rodna ravnopravnost.

Izdavač: UN Women, Sarajevo, 2021. 2021
39
Feminizam i rodna ravnopravnost

100 žena 100 ulica po ženama” – Leksikon o ženama koje su pomjerale granice u BiH


Ključne riječi: žene, aktivizam, umjetnost, ženski pokret, nauka.

Uređivački tim: Gorica Ivić, Jasmina Čaušević, Selma Hadžihalilović. Sarajevo, Bijeljina, Tuzla: Forum Ziviler Friedensdienst e.V. (forumZFD) Fondacija „Lara“ Bijeljina Udruženje “HO HORIZONTI” Tuzla, 2021. 2021
40
Rodno zasnovano nasilje

Nasilje nad trudnicama u Bosni i Hercegovini – porodica, zdravstveni sistem i radni odnosi


Ključne riječi: zdravlje, nasilje, diskriminacija, korupcija, rad.

Autor: Zlatan Hrnčić. Izdavač: TPO Fondacija, 2021. 2021
41
Rodno zasnovano nasilje

Kvalitativna analiza relevantnog zakonodavstva u oba entiteta o sprečavanju i zaštiti od rodno zasnovanog nasilja


Ključne riječi: rodno zasnovano nasilje, zakon, nasilje u porodici.

Autori/ce: Zlatan Hrnčić i Fatima Bećirović. Izdavač: Infohouse, 2021. 2021
42
Rod/Rad/Zdravlje

Vratiti svoje vr(ij)eme: Istraživanje o raspod(j)eli kućnog rada među milenijalkama i zedovkama


Ključne riječi: COVID19, neplaćeni kućni rad, rodna podjela poslova, rad, zdravstvena zaštita.

Lara Končar i Hristina Cvetinčanin Knežević i Tim Crvene, 2021. 2021
43
Rod/Rad/Zdravlje

Utjecaj i posljedice pandemije u pružanju podrške ženama i djevojčicama u zdravstvenim ustanovama


Ključne riječi: COVID19, zdravstveni sistem, zdravstvena zaštita, rodno zasnovano nasilje.

Urednica: Sabina Husić. Izdavač: Udruženje „Medica“ Zenica, 2021. 2021
44
Rod/Rad/Zdravlje

Nasilje nad trudnicama u Bosni i Hercegovini – porodica, zdravstveni sistem i radni odnosi


Ključne riječi: zdravlje, nasilje, diskriminacija, korupcija, rad.

Autor: Zlatan Hrnčić. Izdavač: TPO Fondacija, 2021. 2021
45
Rod i politika

Žene na Balkanu: prava i borbe


Ključne riječi: feminizam, femicid, nasilje, COVID19, patrijarhat.

Urednica: Lejla Gačanica. Izdavač: Heinrich-Böll-Stiftung Ured u Sarajevu - Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, 2021. Za izdavača Judith Brand. Koordinacija projekta Alma Sukić. 2021. 2021
46
Rod i politika

Rod u civilnoj zaštiti - vodič za uključivanje rodno osjetljivih politika u strukturu i rad civilne zaštite u BIH


Ključne riječi: civilna zaštita, rodna ravnopravnost, institucionalna tijela.

Autorice: Jasmina Čaušević, Maja Gasal-Vražalica i Bojana Ilić. Izdavač: Helsinški parlament građana Banja Luka, 2021. 2021
47
Rod i politika

Kvalitativna analiza relevantnog zakonodavstva u oba entiteta o sprečavanju i zaštiti od rodno zasnovanog nasilja


Ključne riječi: rodno zasnovano nasilje, zakon, nasilje u porodici.

Autori/ce: Zlatan Hrnčić i Fatima Bećirović. Izdavač: Infohouse, 2021. 2021
48
Rod i medij

Elektroničko seksualno i rodno uvjetovano nasilje u mladenačkim vezama – priručnik za nastavnice i nastavnike


Ključne riječi: nasilje, učenici, prevencija.

Urednica: Sanja Cesar. Suautorice: Éva Horváth, Lilla Kallós, Rachel Andras, Eulàlia Pedrola Vives, Marina Ileš, Tanja Ignjatović, Sanja Cesar, Nataša Bijelić. Partnerske organizacije: CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Zagreb, Hrvat 2021
49
Razno

Dealing with the Restlessness and Peacebuilding from the Perspective of a Post-Dayton Woman


Autori: Fondacija CURE 2020
50
Razno

OTAC NA PORODILJSKOM ODSUSTVU-Istraživanje o legislativnim i administrativnim preprekama za korištenje porodiljskog odsustva očeva u Bosni i Hercegovini


Autori: Delila Hasanbegović, Amina Dizdar 2020
51
Razno

Pristup žena sa invaliditetom u BiH seksualnom i reproduktivnom zdravlju i planiranju roditeljstva –Analiza stanja


Autori: Helsinški parlament građana Banjaluka 2020
52
Razno

Procjena rodne osjetljivosti entitetskih i državnog parlamenta


Autori: Helsinški parlament građana Banjaluka 2020
53
Razno

Postupci pred Komitetom Ujedinjenih nacija za eliminaciju diskriminacije žena kao prilika za unaprijeđenje standarda zaštite prava žena na domaćem i međunarodnom nivou


Autori: Adrijana Hanušić Bećirović 2020
54
Razno

Ksenija Atanasijević: O meni će govoriti moja djela


Ključne riječi: žene, feminizam, filozofija, književnost, antropologija, rat i mir.

Urednik/ca: dr Zorica Mršević i Marko Jovanović. Izdavač: Institut društvenih nauka Beograd, 2020. 2020
55
Razno

Kojeg je roda sigurnost?


Ključne riječi: politika, javni život, oružane snage, rodna ravnopravnost.

Priredile i priredio: Amila Ždralović, Saša Gavrić, Mirela Rožajac-Zulčić. Sarajevo: Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Sarajevski otvoreni centar, 2020. 2020
56
Razno

Intersekcionalna rodna analiza preduniverzitetskog obrazovanja


Ključne riječi: obrazovanje, nastavnik, rodno nasilje, obrazovna politika.

Pripremila: Donjeta Morina, Priština, 2020. 2020
57
Vodiči/Analize/Izvještaji

Zaštita žena od nasilja u pravosudnom sistemu Bosne i Hercegovine - Analiza praćenja krivičnih i prekršajnih postupaka u oblasti zaštite od rodno zasnovanog nasilja u BIH


Ključne riječi: žene, nasilje, zakonski okvir.

Autorice: Aleksandra Petrić i Dženana Radončić. Izdavač: Fondacija Udružene žene Banja Luka i Centar ženskih prava Zenica, 2020. 2020
58
Vodiči/Analize/Izvještaji

Zajedno do rodno ravnopravnog svijeta - EU Gender akcioni plan (GAP) III – Agenda za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u vanjskom djelovanju EU


Ključne riječi: žene, EU, rodna ravnopravnost, politika.

Visoki Predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Brisel, 25.11.2020. Materijal preveo i štampao: Helsinški parlament građana Banja Luka. 2020. 2020
59
Vodiči/Analize/Izvještaji

Pristup žena sa invaliditetom u BiH seksualnom i reproduktivnom zdravlju i planiranju roditeljstva – analiza stanja


Ključne riječi: seksualno zdravlje, reproduktivno zdravlje, zdravstveni sistem, žene.

Autorice: Jovana Džever, Vanja Čolić, Marijana Solarević, Jadranka Ružičić. Izdavač: Helsinški parlament građana Banja Luka, 2020. 2020
60
Vodiči/Analize/Izvještaji

Vodič za zaštitu žena od rodno zasnovane diskriminacije i povreda prava u oblasti rada i zapošljavanja


Ključne riječi: radna prava, diskriminacija, zapošljavanje, žene.

Priredili/e: Dr Sanja Ćopić, Jasmina Nikolić, Mirjana Tripković, Bejan Šaćiri. Izdavač: Viktimološko društvo Srbije, 2020. Za izdavača: Jasmina Nikolić. 2020. 2020
61
Vodiči/Analize/Izvještaji

Priručnik za edukacije o rodnom jazu u plaćama i mirovinama


Ključne riječi: rodni jaz, rad, žene i tržište rada.

Autorica: Anamarija Tkalčec. Nakladnik/ca: CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, 2020. Za nakladnika/cu: Sanja Cesar. 2020. 2020
62
Vodiči/Analize/Izvještaji

Ne/nasilje i odgovornost, između strukture i kulture: smjernice za građenje nenasilnih zajednica


Ključne riječi: nenasilje, briga o sebi, rodno nasilje.

Autorice: Ana Blaževa, Dragana Đukić, Irena Pejić, Jelena Miloš, Karolina Hrga, Ksenija Forca, Maja Solar, Marina Ivandić, Milena Ostojić, Milica Vasilijić, Paula Zore, Petra Kurtović, Sandra Kasunić. Izdavač: Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe, Beo 2020
63
Feminizam/Rod/Sport

Žene u sportu – rodna ravnopravnost u sportu, medijima i sportskim odnosima s javnošću


Ključne riječi: rod, sport, medij, žene u sportu.

Autorice: Martina Planinić i Ružica Ljubičić. U časopisu: Mostariensia, 24 (2020.) 1, str. 133–153. 2020. 2020
64
Feminizam/Rod/Umjetnost

Feministička umjetnost Ksenije Kordić i aktivizam grupe “Femrevolt”


Ključne riječi: feminizam, umjetnost, žene.

Urednica: Suzana Marjanić. Izdavač: Galerija Prozori Knjižnica S.S. Kranjčevića, 2020. 2020
65
Feminizam/Rod/Religija

Na krilima feminizma i ekumenizma


Ključne riječi: feminizam, religija, međureligijski dijalog, ekumenizam.

Autorica: Zilka Spahić Šiljak. U knjizi: Između baletske i jezičke igre, Svenka Savić. Izdavači: Udruženje „Ženske studije i istraživanja” i Futura publikacije, Novi Sad, 2020. 2020
66
Feminizam i rodna ravnopravnost

Rodna ravnopravnost: Teorija, pravo, politike. Uvod u rodne studije za studentice i studente društvenih nauka u BiH


Ključne riječi: rodna ravnopravnost, feminizam, politika, žene.

Priređivač i priređivačica: Saša Gavrić i Amila Ždralović. Sarajevo: Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevski otvoreni centar, 2020. 2020
67
Feminizam i rodna ravnopravnost

Na krilima feminizma i ekumenizma


Ključne riječi: feminizam, religija, međureligijski dijalog, ekumenizam.

Autorica: Zilka Spahić Šiljak. U knjizi: Između baletske i jezičke igre, Svenka Savić. Izdavači: Udruženje „Ženske studije i istraživanja” i Futura publikacije, Novi Sad, 2020. 2020
68
Feminizam i rodna ravnopravnost

Feminističke vrijednosti u istraživanju - pitanje dobrobiti, samobrige i ljubavi aktivistica


Ključne riječi: ženski aktivizam, ženska prava, briga o sebi.

Autorica: Sabina Lizde. Priručnik uredila: Vedrana Frašto Izdavačice: Fondacija CURE, 2020. 2020
69
Rodno zasnovano nasilje

Zaštita žena od nasilja u pravosudnom sistemu Bosne i Hercegovine - Analiza praćenja krivičnih i prekršajnih postupaka u oblasti zaštite od rodno zasnovanog nasilja u BIH


Ključne riječi: nasilje nad ženama, zakonski okvir, kaznena politika, nasilje u porodici, spolno uznemiravanje.

Autorice: Aleksandra Petrić i Dženana Radončić. Izdavač: Fondacija Udružene žene Banja Luka i Centar ženskih prava Zenica, 2020. 2020
70
Rodno zasnovano nasilje

Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju, medijima i pravnim dokumentima


Ključne riječi: diskriminacija, rod, jezik, medij, obrazovanje.

Autorice: Jasmina Čaušević i Sandra Zlotrg 2020
71
Rod/Rad/Zdravlje

Vodič za zaštitu žena od rodno zasnovane diskriminacije i povreda prava u oblasti rada i zapošljavanja


Ključne riječi: radna prava, diskriminacija, zapošljavanje, žene.

Priredili/e: Dr Sanja Ćopić, Jasmina Nikolić, Mirjana Tripković, Bejan Šaćiri. Izdavač: Viktimološko društvo Srbije, 2020. Za izdavača: Jasmina Nikolić 2020. 2020
72
Rod/Rad/Zdravlje

Uticaj rodne podjele porodičnih i kućanskih poslova na profesionalni život zaposlenih žena u Bosni i Hercegovini


Ključne riječi: rodne uloge, rodni stereotipi, rodna neravnopravnost, rad, žene.

Autorice: Snježana Hasanagić, Custom Concept Maja Papović, Custom Concept. Izdavač: Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2020. 2020
73
Rod/Rad/Zdravlje

Pristup žena sa invaliditetom u BiH seksualnom i reproduktivnom zdravlju i planiranju roditeljstva – analiza stanja


Ključne riječi: seksualno zdravlje, reproduktivno zdravlje, zdravstveni sistem, žene.

Autorice: Jovana Džever, Vanja Čolić, Marijana Solarević, Jadranka Ružičić. Izdavač: Helsinški parlament građana Banja Luka, 2020. 2020
74
Rod/Rad/Zdravlje

Priručnik za edukacije o rodnom jazu u plaćama i mirovinama


Ključne riječi: rodna ravnopravnost, tržište rada, obrazovanje, rodno osvještene politike.

Autorica: Anamarija Tkalčec. Nakladnik/ca: CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, 2020. Za nakladnika/cu: Sanja Cesar. 2020. 2020
75
Rod i politika

Zaštita žena od nasilja u pravosudnom sistemu Bosne i Hercegovine - Analiza praćenja krivičnih i prekršajnih postupaka u oblasti zaštite od rodno zasnovanog nasilja u BIH


Ključne riječi: žene, nasilje, zakonski okvir.

Autorice: Aleksandra Petrić i Dženana Radončić. Izdavač: Fondacija Udružene žene Banja Luka i Centar ženskih prava Zenica, 2020. 2020
76
Rod i politika

Zajedno do rodno ravnopravnog svijeta - EU Gender akcioni plan (GAP) III – Agenda za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u vanjskom djelovanju EU


Ključne riječi: žene, EU, rodna ravnopravnost, politika.

Visoki Predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Brisel, 25.11.2020. Materijal preveo i štampao: Helsinški parlament građana Banja Luka. 2020
77
Rod i politika

Rodna ravnopravnost: Teorija, pravo, politike. Uvod u rodne studije za studentice i studente društvenih nauka u BiH


Ključne riječi: rodna ravnopravnost, feminizam, politika, žene.

Priređivač i priređivačica: Saša Gavrić i Amila Ždralović. Sarajevo: Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevski otvoreni centar, 2020. 2020
78
Rod i politika

Istraživanja o pravosuđu, sigurnosti i srodnim temama iz rodne perspektive


Ključne riječi: rodna ravnopravnost, sigurnost, nasilje.

Atlantska inicijativa. 2020. 2020
79
Rod i politika

Gdje je novac za ženska prava? Trendovi finansiranja na Zapadnom Balkanu


Ključne riječi: žene, ženska prava, finansiranje.

Autorice: Nikol Farnsvort, Nerina Guri, Donjeta Morina i Taja Konen ispred Ženske mreže Kosova. Fondacija Kvinna till Kvinna, 2020. 2020
80
Rod i medij

Žene u sportu – rodna ravnopravnost u sportu, medijima i sportskim odnosima s javnošću


Ključne riječi: rod, sport, medij, žene u sportu.

Autorice: Martina Planinić i Ružica Ljubičić. U časopisu: Mostariensia, 24 (2020.) 1, str. 133–153. 2020. 2020
81
Razno

Homage to significant B&H women and their achievements


Autori: Fondacija CURE 2019
82
Razno

Rod i ekonomija


Ključne riječi: ekonomija, rodna ravnopravnost, radna prava, tržište rada, rodna diskriminacija.

Priredila: Amila Ždralović. Autorice: Tatjana Đurić Kuzmanović, Jasna.Kovačević i Anđela Pepić. Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar, 2019. 2019
83
Razno

Bosanski labirint: kultura, rod i liderstvo


Ključne riječi: liderstvo, žene, rad, kultura.

Uredila: Zilka Spahić Šiljak Autorice: Zilka Spahić Šiljak, Suada Penava i Jasna Kovačević. Sarajevo/Zagreb: TPO Fondacija, Buybook Sarajevo, Buybook Zagreb, 2019. 2019
84
Vodiči/Analize/Izvještaji

Sprječavanje i borba protiv seksizma


Ključne riječi: seksizam, diskriminacija, preventivne mjere.

Izdavač: Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske. Urednica mr. sc. Helena Štimac Radin. Zaprešić, 2019. 2019
85
Vodiči/Analize/Izvještaji

Priručnik za upotrebu rodno osjetljivo jezika


Ključne riječi: jezik, rodno osjetljiv jezik, diskriminacija, politika, rod.

Autorice: Hristina Cvetinčanin Knežević i Jelena Lalatović. Izdavač: Centar za ženske studije, Beograd, 2019. 2019
86
Vodiči/Analize/Izvještaji

Preporuke za bolje praćenje ženskog sporta u elektroničkim medijima


Ključne riječi: ženski sport, sport, žene, medij.

Autori/ce: Romana Eibl, Dea Redžić i Marin Šarec. Izdavač: Agencija za elektroničke medije, Zagreb, 2019. 2019
87
Vodiči/Analize/Izvještaji

Pravni vodič za žene - Pitanja i odgovori na specifične teme


Ključne riječi: brak, nasilje nad ženama, pravna pomoć, radni odnos.

Urednica/Za izdavača: Meliha Sendić. Izdavač: Centar ženskih prava, 2019. 2019
88
Feminizam/Rod/Sport

Ravnopravnost muškaraca i žena u sportskim programima audiovizualnih medija


Ključne riječi: rodna ravnopravnost, medij, sport.

Izdavač: Agencija za elektroničke medije. 2019. 2019
89
Feminizam/Rod/Sport

Preporuke za bolje praćenje ženskog sporta u elektroničkim medijima


Ključne riječi: ženski sport, sport, žene, medij.

Autori/ce: Romana Eibl, Dea Redžić i Marin Šarec. Izdavač: Agencija za elektroničke medije, Zagreb, 2019. 2019
90
Feminizam/Rod/Religija

Žene i procesi pomirenja u Bosni i Hercegovini: Izazov rodnim ulogama, usta(nov)ljenim narativima i performativnim praksama s osvrtom na religiju


Ključne riječi: religija, pomirenje, žene, rat.

Autorica: Zlatiborka Popov Momčinović. Izdavač: Fondacija CURE, CEIR − Centar za empirijska istraživanja religije u Bosni i Hercegovini, 2019. 2019
91
Feminizam/Rod/Religija

Sociologija roda – feministička kritika


Ključne riječi: rod, feminizam, rodna socijalizacija, rad, medij.

Autorica: Zilka Spahić Šiljak. Izdavač: TPO Fondacija, Sarajevo, 2019. 2019
92
Feminizam i rodna ravnopravnost

Sociologija roda – feministička kritika


Ključne riječi: rod, feminizam, rodna socijalizacija, rad, medij.

Autorica: Zilka Spahić Šiljak. Izdavač: TPO Fondacija, Sarajevo, 2019. 2019
93
Feminizam i rodna ravnopravnost

Feminizam za 99 % Manifest


Ključne riječi: feminizam, kapitalizam, rodno nasilje.

Cinzia Arruzza, Nancy Fraser i Tithi Bhattacharya. Izdavač: Tiskara Zelina, Zagreb, 2019. 2019
94
Rodno zasnovano nasilje

Sprječavanje i borba protiv seksizma


Ključne riječi: seksizam, diskriminacija, preventivne mjere.

Izdavač: Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske. Urednica mr. sc. Helena Štimac Radin. Zaprešić, 2019. 2019
95
Rodno zasnovano nasilje

Rodno zasnovana diskriminacija na radu u Bosni i Hercegovini


Ključne riječi: rodna diskriminacija, tržište rada, radna prava.

Autorica: Lejla Gačanica Banja Luka: Helsinški parlament građana Banja Luka, 2019. 2019
96
Rodno zasnovano nasilje

Pozicija, uključenost i prava žena koje pripadaju manjinskim i marginaliziranim grupama u Bosni i Hercegovini


Ključne riječi: marginalizovane grupe, prava žena, pravna regulativa.

Autorice: Aida Malkić i Emina Bošnjak. Izdavačice: Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena, 2019. 2019
97
Rod/Rad/Zdravlje

Sociologija roda – feministička kritika


Ključne riječi: rod, feminizam, rodna socijalizacija, rad, medij.

Autorica: Zilka Spahić Šiljak. Izdavač: TPO Fondacija, Sarajevo, 2019. 2019
98
Rod/Rad/Zdravlje

Rodno zasnovana diskriminacija na radu u Bosni i Hercegovini


Ključne riječi: rodna diskriminacija, tržište rada, radna prava.

Autorica: Lejla Gačanica Banja Luka: Helsinški parlament građana Banja Luka, 2019. 2019
99
Rod/Rad/Zdravlje

Rod i ekonomija


Ključne riječi: ekonomija, rodna ravnopravnost, radna prava, tržište rada, rodna diskriminacija.

Priredila: Amila Ždralović Autorice: T atjana Đurić Kuzmanović, Jasna.Kovačević i Anđela Pepić. Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar, 2019. 2019
100
Rod/Rad/Zdravlje

Bosanski labirint: kultura, rod i liderstvo


Ključne riječi: žensko liderstvo, rod, rad, rodne uloge, kultura.

Uredila: Zilka Spahić Šiljak Autorice: Zilka Spahić Šiljak, Suada Penava i Jasna Kovačević. Sarajevo/Zagreb: TPO Fondacija, Buybook Sarajevo, Buybook Zagreb, 2019. 2019
101
Rod i politika

Bosanski labirint: kultura, rod i liderstvo


Ključne riječi: liderstvo, žene, rad, kultura.

Uredila: Zilka Spahić Šiljak Autorice: Zilka Spahić Šiljak, Suada Penava i Jasna Kovačević. Sarajevo/Zagreb: TPO Fondacija, Buybook Sarajevo, Buybook Zagreb, 2019. 2019
102
Rod i medij

Sociologija roda – feministička kritika


Ključne riječi: rod, feminizam, rodna socijalizacija, rad, medij.

Autorica: Zilka Spahić Šiljak. Izdavač: TPO Fondacija, Sarajevo, 2019. 2019
103
Rod i medij

Ravnopravnost muškaraca i žena u sportskim programima audiovizualnih medija


Ključne riječi: rodna ravnopravnost, medij, sport.

Izdavač: Agencija za elektroničke medije. 2019. 2019
104
Rod i medij

Preporuke za bolje praćenje ženskog sporta u elektroničkim medijima


Ključne riječi: ženski sport, sport, žene, medij.

Autori/ce: Romana Eibl, Dea Redžić i Marin Šarec. Izdavač: Agencija za elektroničke medije, Zagreb, 2019. 2019
105
Razno

Bajke su za svakoga


Ključne riječi: rodne uloge, stereotipizacija rodnih uloga, književnost.

Urednik: Vasko Raičević. Izdavač: Fondacija CURE, 2018. 2018
106
Vodiči/Analize/Izvještaji

Mizoginija u BIH - Analiza određenih slučajeva mizoginije i seksizma i reakcija javnosti na njih u periodu od 2013. do 2018. Godine


Ključne riječi: mizoginija, diskriminacija, seksizam, rodne predrasude i stereotipi.

Autori/ce: Dejan Lučka Dragan Todorović Nataša Lemajić. Izdavači: Fondacija Friedrich Ebert Bosna i Hercegovina i Banjalučki centar za ljudska prava, Banja Luka, 2018. 2018
107
Vodiči/Analize/Izvještaji

Priručnik za lokalne medije o (ne)diskriminaciji


Ključne riječi: žene, LGBTIQ, medij.

Autorice: mr Kristina Bojanović, mr Mirjana Vlahović Andrijašević, Marina Adžić. Izdavač: Ženska akcija, Crna Gora, 2018. 2018
108
Vodiči/Analize/Izvještaji

Marija Magdalena: Od Isusove učenice do filmske bludnice - Teološko-kulturalna analiza


Ključne riječi: teologija, medij, film.

Autorice: Jadranka Rebeka Anić i Irena Sever Globan. Izdavač: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2018. 2018
109
Vodiči/Analize/Izvještaji

Analiza medijskog tretmana rodnog nasilja u Hrvatskoj na trima nacionalnim televizijama


Ključne riječi: medij, rodno zasnovano nasilje, nasilje, žene.

Autor: Vedran Ćosić. Izdavač: Agencija za elektroničke medije, Zagreb, 2018. 2018
110
Feminizam/Rod/Sport

Rodna ravnopravnost u sportu


Ključne riječi: žene u sportu, sport, rodna ravnopravnost.

Izdavač: Europski institut za ravnopravnost spolova. 2018. 2018
111
Feminizam/Rod/Religija

Marija Magdalena: Od Isusove učenice do filmske bludnice - Teološko-kulturalna analiza


Ključne riječi: teologija, medij, film.

Autorice: Jadranka Rebeka Anić i Irena Sever Globan. Izdavač: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2018. 2018
112
Feminizam i rodna ravnopravnost

Feministička teorija za sve


Ključne riječi: feminizam, jezik, književnost, ekonomija.

Urednice: Adriana Zaharijević i Katarina Lončarević. Izdavači: Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu. 2018. 2018
113
Rodno zasnovano nasilje

Stavovi i percepcije žena na rukovodećim pozicijama o njihovom položaju na radnom mjestu


Ključne riječi: položaj žena, rukovodeći položaj, poslovne organizacije, stilovi odlučivanja, stilovi vođenja, stakleni strop.

Autorice: Sonja N. Višnjić, Nina B. Ređep, Violeta V. Hainš. Izdavač: Časopis Ekonomska misao i praksa, Dubrovnik, 2018. 2018
114
Rodno zasnovano nasilje

Podrška žrtvama u izabranim državama Balkana: Komparativna perspektiva


Ključne riječi: žrtva, zakon, institucionalni okvir.

Autorice/i: Dr Vesna Nikolić-Ristanović, Dr Sanja Ćopić, Jasmina Nikolić, Bejan Šaćiri Izdavači: Viktimološko društvo Srbije Beograd, 2018. 2018
115
Rodno zasnovano nasilje

Mizoginija u BIH - Analiza određenih slučajeva mizoginije i seksizma i reakcija javnosti na njih u periodu od 2013. do 2018. godine


Ključne riječi: mizoginija, diskriminacija, seksizam, rodne predrasude i stereotipi.

Autori/ce: Dejan Lučka Dragan Todorović Nataša Lemajić. Izdavači: Fondacija Friedrich Ebert Bosna i Hercegovina i Banjalučki centar za ljudska prava, Banja Luka, 2018. 2018
116
Rodno zasnovano nasilje

Digitalno nasilje nad marginalizovanim grupama u bosanskohercegovačkim online medijima


Ključne riječi: digitalno nasilje, medij, govor mržnje.

Autorica: Medina Mujić. Izdavač: Fondacija CURE, 2018. Publikacija istražuje na koji način mediji izvještavaju o marginalizovanim grupama u BiH u situacijama nasilja, profesionalnost novinara/ki u online medijskom izvještavanju o marginalizovanim grupama 2018
117
Rodno zasnovano nasilje

Analiza medijskog tretmana rodnog nasilja u Hrvatskoj na trima nacionalnim televizijama


Ključne riječi: medij, rodno zasnovano nasilje, nasilje, žene.

Autor: Vedran Ćosić. Izdavač: Agencija za elektroničke medije, Zagreb, 2018. 2018
118
Rod/Rad/Zdravlje

Stavovi i percepcije žena na rukovodećim pozicijama o njihovom položaju na radnom mjestu


Ključne riječi: položaj žena, rukovodeći položaj, poslovne organizacije, stilovi odlučivanja, stilovi vođenja, stakleni strop.

Autorice: Sonja N. Višnjić, Nina B. Ređep, Violeta V. Hainš. Izdavač: Časopis Ekonomska misao i praksa, Dubrovnik, 2018. 2018
119
Rod i politika

Žene i siromaštvo u dokumentima Europske Unije i Bosne i Hercegovine


Ključne riječi: siromaštvo, feminizacija siromaštva, žene.

Autorica: Sanela Bašić. Izdavač: Helsinški parlament građana Banja Luka, 2018. 2018
120
Rod i politika

Podrška žrtvama u izabranim državama Balkana: Komparativna perspektiva


Ključne riječi: žrtva, zakon, institucionalni okvir.

Autorice/i: Dr Vesna Nikolić-Ristanović, Dr Sanja Ćopić, Jasmina Nikolić, Bejan Šaćiri Izdavači: Viktimološko društvo Srbije Beograd, 2018. 2018
121
Rod i medij

Žene i mediji: zaposlenice i upravljačke strukture


Ključne riječi: žene, medij, zapošljavanje.

Autor: Amer Džihana. Izdavač: BH Novinari, 2018. 2018
122
Rod i medij

Reklame i rodni stereotipi: važnost medijske pismenosti


Ključne riječi: rodni stereotipi, medij, medijska pismenost, žene.

Autorice: Irena Sever Globan, Mateja Plenković, Vanesa Varga. U časopisu: Media, Culture and Public Relations, 9, 1-2, 81-94, 2018. 2018
123
Rod i medij

Priručnik za lokalne medije o (ne)diskriminaciji


Ključne riječi: žene, LGBTIQ, medij.

Autorice: mr Kristina Bojanović, mr Mirjana Vlahović Andrijašević, Marina Adžić. Izdavač: Ženska akcija, Crna Gora, 2018. 2018
124
Rod i medij

Digitalno nasilje nad marginalizovanim grupama u bosanskohercegovačkim online medijima


Ključne riječi: digitalno nasilje, medij, govor mržnje.

Autorica: Medina Mujić. Izdavač: Fondacija CURE, 2018. 2018
125
Rod i medij

Analiza medijskog tretmana rodnog nasilja u Hrvatskoj na trima nacionalnim televizijama


Ključne riječi: medij, rodno zasnovano nasilje, nasilje, žene.

Autor: Vedran Ćosić. Izdavač: Agencija za elektroničke medije, Zagreb, 2018. 2018
126
Razno

Krivična djela silovanja i ostalog seksualnog nasilja u Bosni i Hercegovini


Autori: Sarajevski otvoreni centar 2017
127
Razno

Zapadni Balkan: Povećanje uloge žena u ekonomiji


Ključne riječi: ekonomija, rad, zapošljavanje, žene.

Priredili: Ruben Atoyan i Jesmin Rahman. International Monetary Fund, 2017. 2017
128
Razno

Liderke izbliza. Prilog proučavanju liderstva žena u Bosni i Hercegovini


Ključne riječi: žensko liderstvo, stakleni plafon, rodna ravnopravnost.

Autorica: Jelene Milinović Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar, 2017. 2017
129
Razno

Kultura sjećanja u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini


Ključne riječi: rat, kultura sjećanja, viktimizacija, žene.

Urednice: Nejra Nuna Čengić, Tamara Šmidling. Fondacija Mirovna akademija, 2017. 2017
130
Vodiči/Analize/Izvještaji

Vrag odnio šalu! Priručnik za zagovaranje seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja u svjetlu neokonzervativnih napada


Ključne riječi: seksualna prava, reproduktivna prava, zdravstvena zaštita, žene.

Autorice: Nataša Bijelić i Sanja Cesar. Izdavač: CESI, 2017. 2017
131
Feminizam/Rod/Religija

Kada se sretnu feminizam i religija


Ključne riječi: religija, feminizam, žene.

Urednica: Medina Mujić Sarajevo: IMIC Zajedno Sarajevo, TPO Fondacija, Omladinski forum iz Mostara 2017. 2017
132
Feminizam i rodna ravnopravnost

Priručnik o rodno osviještenoj politici i promicanju ravnopravnosti spolova


Ključne riječi: rodno osvještena politika, rodna analiza, rodni proračun.

Autorice: Reetta Siukola i Hanna Onwen Huma. Izdavači: Ured za ravnopravnost spolova, Institut za zdravstvo i socijalnu, Zagreb, 2017. 2017
133
Feminizam i rodna ravnopravnost

Kada se sretnu feminizam i religija


Ključne riječi: feminizam, religija, žene.

Urednica: Medina Mujić Sarajevo: IMIC Zajedno Sarajevo, TPO Fondacija, Omladinski forum iz Mostara 2017. 2017
134
Feminizam i rodna ravnopravnost

Feminizam - teorija i praksa


Ključne riječi: feminizam, društvena reprodukcija, radnice, prava žena.

Autorice: Ćincija Aruca, Džoana Brener, Nensi Holmstrom. Izdavač: Centar za politike emancipacije, 2017. 2017
135
Feminizam i rodna ravnopravnost

Feministički aktivizam u ratu – Beogradske i zagrepčanske feministkinje 90ih


Ključne riječi: žene, feminizam, rat, ženski aktivizam.

Autorica: Ana Miškovska Kajevska. Izdavač: Routledge, New York and London, 2017. 2017
136
Rod/Rad/Zdravlje

Zapadni Balkan: Povećanje uloge žena u ekonomiji


Ključne riječi: ekonomija, rad, zapošljavanje, žene.

Priredili: Ruben Atoyan i Jesmin Rahman. Izdavač: International Monetary Fund, 2017. 2017
137
Rod/Rad/Zdravlje

Žene, rad i zapošljavanje u aktima Evropske unije


Ključne riječi: EU, rad, zapošljavanje, zakonski okvir, žene.

Autorica: Natalija Petrić. Izdavači: Sarajevski otvoreni centar i Helsinški parlament građana Banjaluka u ime Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH, 2017. 2017
138
Rod/Rad/Zdravlje

Vrag odnio šalu! Priručnik za zagovaranje seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja u svjetlu neokonzervativnih napada


Ključne riječi: seksualna prava, reproduktivna prava, zdravstvena zaštita, žene.

Autorice: Nataša Bijelić i Sanja Cesar. Izdavač: CESI, 2017. 2017
139
Rod/Rad/Zdravlje

Liderke izbliza. Prilog proučavanju liderstva žena u Bosni i Hercegovini


Ključne riječi: žensko liderstvo, stakleni plafon, rodna ravnopravnost.

Autorica: Jelene Milinović Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar, 2017. 2017
140
Rod i politika

Priručnik o rodno osviještenoj politici i promicanju ravnopravnosti spolova


Ključne riječi: rodna analiza, rodno osvještena politika, rodna ravnopravnost.

Autorice: Reetta Siukola i Hanna Onwen Huma. Izdavači: Ured za ravnopravnost spolova, Institut za zdravstvo i socijalnu, Zagreb, 2017. 2017
141
Razno

Izgubljena revolucija: AFŽ između mita i zaborava


Ključne riječi: žene, rat, učiteljice, historija.

Urednice: Andreja Dugandžić i Tijana Okić. Izdavač : Udruženje za kulturu i umjetnost CRVENA, 2016. 2016
142
Vodiči/Analize/Izvještaji

Vodič za promociju i prihvatanje rodno-senzitivnog jezika u Srbiji, Kosovu i Albaniji – preporuke i dosadašnja praksa


Ključne riječi: rodno senzitivan jezik, rod, jezik.

Priredila: Ivana Stošić. Izdavač: Romski centar za demokratiju, Vranje, 2016. 2016
143
Vodiči/Analize/Izvještaji

Prevencija rodno zasnovanog nasilja u školama-priručnik za nastavno i stručno osoblje osnovnih i srednjih škola


Ključne riječi: rodno zasnovano nasilje, škola, prevencija RZN.

Autori/ce: Aleksandar Božić, Selma Mustačević, Aida Vrabac Trnačević, Memnuna Zvizdić, Dragana Miljković, Enisa Raković, Jovanka Popović. Izdavač: In fondacija - fondacija za unapređenje socijalne uključenosti djece i mladih u Bosni i Hercegovina, Banja L 2016
144
Feminizam/Rod/Umjetnost

Feministička čitanja društvenih fenomena


Ključne riječi: feminizam, patrijarhat, matrijarhat, religija, politika.

Autorice: Aida Spahić, Almina Šatrović, Amila Mujezinović, Amina Selak, Amira Hasanović, Ammar Zeljković, Bojana Vasić, Dajana Cvjetković, Dalila Mirović, Delila Hasanbegović, Elma Čavčić, Emina Kuštrić, Erma Mulabdić, Hana Ćurak, Hasija Omerbegović, Hati 2016
145
Feminizam i rodna ravnopravnost

Vodič za promociju i prihvatanje rodno-senzitivnog jezika u Srbiji, Kosovu i Albaniji – preporuke i dosadašnja praksa


Ključne riječi: rodno senzitivan jezik, rod, jezik.

Priredila: Ivana Stošić. Izdavač: Romski centar za demokratiju, Vranje, 2016. 2016
146
Feminizam i rodna ravnopravnost

Feministička čitanja društvenih fenomena


Ključne riječi: feminizam, patrijarhat, matrijarhat, religija, politika.

Autorice: Aida Spahić, Almina Šatrović, Amila Mujezinović, Amina Selak, Amira Hasanović, Ammar Zeljković, Bojana Vasić, Dajana Cvjetković, Dalila Mirović, Delila Hasanbegović, Elma Čavčić, Emina Kuštrić, Erma Mulabdić, Hana Ćurak, Hasija Omerbegović, Hati 2016
147
Rod/Rad/Zdravlje

Pristup zdravstvenim uslugama i pravo na zdravlje žena u Bosni i Hercegovini


Ključne riječi: zdravstveni sistem, repoduktivno zdravlje, žene.

Autorica: Tanja Mandić Đokić. Izdavačice: Fondacija CURE, 2016. 2016
148
Razno

Zabilježene -Žene i javni život Bosne i Hercegovine u 20. vijeku Drugo, dopunjeno i izmijenjeno izdanje


utori: Sarajevski otvoreni centar 2015
149
Razno

Rodni stereotipi: Zvuči poznato?


Ključne riječi: rodni stereotipi, rodna neravnopravnost, rodna diskriminacija, seksizam.

Uredila: Monja Šuta-Hibert. Sarajevo: TPO Fondacija, 2015. 2015
150
Vodiči/Analize/Izvještaji

Priručnik za integrisanje ravnopravnosti spolova u pravne propise


Ključne riječi: rodna pitanja, pravni okvir, institucionalni mehanizmi, rodno odgovorno budžetiranje.

Autorice: Diana Šehić, Sanela Paripović, Irma Zulić. Izdavač: Ured Fondacije za istraživanje za Državni univerzitet New York u Bosni i Hercegovini, 2015. 2015
151
Rodno zasnovano nasilje

Rodni stereotipi: Zvuči poznato?


Ključne riječi: rodni stereotipi, rodna neravnopravnost, rodna diskriminacija, seksizam.

Uredila: Monja Šuta-Hibert. Sarajevo: TPO Fondacija, 2015. 2015
152
Rod i politika

Zastupljenost žena u politici: istraživanje Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Makedonija i BIH


Ključne riječi: žene, politika, izbori.

Autorica istraživanja: Anesa Omanović. Istraživač: Armin Makaš. Izdavač: Udruženje INFOHOUSE, 2015. 2015
153
Rod i politika

Priručnik za integrisanje ravnopravnosti spolova u pravne propise


Ključne riječi: zakon, rodna ravnopravnost, pravni propisi.

Autorice: Diana Šehić, Sanela Paripović, Irma Zulić. Izdavač: Ured Fondacije za istraživanje za Državni univerzitet New York u Bosni i Hercegovini, 2015. 2015
154
Rod i medij

Upotreba rodno osetljivog jezika i prikaz žena u štampanim medijima u Srbiji


Ključne riječi: rodno osjetljiv jezik, jezik, medij, žene.

Autor: Bojan Begović. U časopisu CM: Communication and Media Journal 35, 59–80, 2015. 2015
155
Feminizam/Rod/Umjetnost

Zabilježene – Žene i javni život Bosne i Hercegovine u 20. Vijeku


Ključne riječi: žene, umjetnost, nauka, javni život, književnost, ženski aktivizam, feminizam.

Priredila: Jasmina Čaušević. Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar, Fondacija CURE, 2014. 2014
156
Feminizam i rodna ravnopravnost

Živjeti u svijetu ravnopravnosti spolova (zbirka eseja)


Ključne riječi: nasilje nad ženama, ravnopravnost spolova, ljudska prava.

Urednice: Meliha Sendić i Duška Andrić Izdavač: Centar za pravnu pomoć ženama Zenica, 2014. 2014
157
Feminizam i rodna ravnopravnost

Zabilježene – Žene i javni život Bosne i Hercegovine u 20. Vijeku


Ključne riječi: žene, umjetnost, nauka, javni život, književnost, ženski aktivizam, feminizam.

Priredila: Jasmina Čaušević .Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar, Fondacija CURE, 2014. 2014
158
Rodno zasnovano nasilje

Nasilje nad ženama: istraživanje provedeno diljem Europske unije


Ključne riječi: nasilje nad ženama, rodna neravnopravnost, viktimizacija, EU.

FRA – Agencija Europske unije za temeljna prava Izdavač: Luxembourg: Ured za publikacije Europske unije, 2014. 2014
159
Vodiči/Analize/Izvještaji

Rodno odgovorno budžetiranje - udžbenik za univerzitete


Ključne riječi: ekonomija, rodno odgovorno budžetiranje, politika.

Autorice: prof. Azra Hadžiahmetović, glavna autorica prof. Tatjana Đurić-Kuzmanović prof. Elizabeth M. Klatzer Dr. Marija Risteska. Izdavač: IKD „UNIVERSITY PRESS – MAGISTRAT Izdanja“ Sarajevo. 2013. 2013
160
Vodiči/Analize/Izvještaji

Ka transforamtivnom i odgovornom znanju - Rodne studije u Bosni i Hercegovini


Ključne riječi: rodne studije, obrazovanje, Univerzitet u Sarajevu.

Autorice: Jasminka Babić-Avdispahić, Jasna Bakšić-Muftić, Nejra Nuna Čengić, Gorana Mlinarević. Izdavač: Univerzitet u Sarajevu, Centar za interdisciplinarne studije, 2013. 2013
161
Vodiči/Analize/Izvještaji

Analiza izučavanja pitanja rodne ravnopravnosti u formalnom obrazovanju na pravnim fakultetima u BiH


Ključne riječi: obrazovanje, spolno uznemiravanje, rodna ravnopravnost.

Autorica: Dipl. pravnica Ljiljana Krunić-Zita. Izdavač: Centar za pravnu pomoć ženama Zenica, 2013. 2013
162
Feminizam/Rod/Umjetnost

Historijski diskurs o ženskoj književnosti i ženskom pismu s osvrtom na žensku književnost i žensko pismo u Bosni i Hercegovini


Ključne riječi: književnost, žene, umjetnost, feminizam.

Autor: Safer Grbić. Izdavač: Ženske studije Žarana Papić, 2013. 2013
163
Feminizam i rodna ravnopravnost

Ženski pokret u Bosni i Hercegovini – Artikulacija jedne kontrakulture


Ključne riječi: ženski pokret, društvo, politika, aktivizam.

Autorica: Zlatiborka Popov-Momčinović Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar/Fondacija CURE/CEIR, 2013. 2013
164
Feminizam i rodna ravnopravnost

Feministički rječnik


Ključne riječi: feminizam, identitet, znanje, liderstvo, ekonomija, država.

Autorice: JASS. Izdavačice: Fondacija CURE, 2013. 2013
165
Feminizam i rodna ravnopravnost

Analiza izučavanja pitanja rodne ravnopravnosti u formalnom obrazovanju na pravnim fakultetima u BiH


Ključne riječi: obrazovanje, spolno uznemiravanje, rodna ravnopravnost.

Autorica: Dipl. pravnica Ljiljana Krunić-Zita. Izdavač: Centar za pravnu pomoć ženama Zenica, 2013. 2013
166
Rodno zasnovano nasilje

Rasprostranjenost i karakteristike nasilja prema ženama u BIH


Ključne riječi: nasilje nad ženama, nasilje u porodici, ekonomsko nasilje, institucionalni okvir.

Autorice: Marija Babović, Olivera Pavlović, Katarina Ginić, Nina Karađinović. Izdavač: Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, 2013. 2013
167
Rod i politika

Ženski pokret u Bosni i Hercegovini – Artikulacija jedne kontrakulture


Ključne riječi: ženski pokret, feminizam, Jugoslavija, žene i rat.

Autorica: Zlatiborka Popov-Momčinović Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar/Fondacija CURE/CEIR, 2013. 2013
168
Feminizam/Rod/Umjetnost

Neko je rekao feminizam? Kako je feminizam uticao na žene XXI veka


Ključne riječi: feminizam, brak, religija, reproduktivna prava, obrazovanje, jezik, rad, umjetnost.

Adriana Zaharijević (priredila) Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar/Fondacija Heinrich Böll/Fondacija Cure, 2012. 2012
169
Feminizam i rodna ravnopravnost

Neko je rekao feminizam? Kako je feminizam uticao na žene XXI veka


Ključne riječi: feminizam, brak, religija, reproduktivna prava, obrazovanje, jezik, rad, umjetnost.

Adriana Zaharijević (priredila) Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar/Fondacija Heinrich Böll/Fondacija Cure, 2012. 2012
170
Rodno zasnovano nasilje

Rodne (ne)jednakosti na tržištu rada u BIH - Ženska strana priče


Ključne riječi: rodna nejednakost, tržište rada, EU.

Autorice: Sanela Bašić i Milanka Miković. Izdavač: Udruženje Žene ženama i Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Sarajevo, 2012. 2012
171
Rodno zasnovano nasilje

Diskriminacija žena na tržištu rada u Srbiji


Ključne riječi: rad, žene, diskriminacija, radna prava.

Autori/ce: Vesna Nikolić-Ristanović, Sanja Ćopić, Jasmina Nikolić, Bejan Šaćiri. Izdavači: Viktimološko društvo Srbije Beograd, 2012. 2012
172
Rod/Rad/Zdravlje

Vodič kroz društvenu odgovornost preduzeća prema zaposlenim ženama, ženama na tržištu i ženama u zajednici


Ključne riječi: žene, tržište rada, rad, radna prava, rodno zasnovano nasilje.

Autorice: Doc.dr Mirjana Kuljak, Dr Vesna Simović, Branka Vlahović, Zvezdana Oluić, Marina Vuković. Izdavač: Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), Podgorica: 2012. 2012
173
Rod/Rad/Zdravlje

Rodne (ne)jednakosti na tržištu rada u BIH – Ženska strana priče


Ključne riječi: rodna nejednakost, tržište rada, EU.

Autorice: Sanela Bašić i Milanka Miković. Izdavač: Udruženje Žene ženama i Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Sarajevo, 2012. 2012
174
Rod/Rad/Zdravlje

Diskriminacija žena na tržištu rada u Srbiji


Ključne riječi: rad, žene, diskriminacija, radna prava.

Autori/ce: Vesna Nikolić-Ristanović, Sanja Ćopić, Jasmina Nikolić, Bejan Šaćiri. Izdavači: Viktimološko društvo Srbije Beograd, 2012. 2012
175
Vodiči/Analize/Izvještaji

Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju, medijima i pravnim dokumentima


Ključne riječi: diskriminacija, rod, jezik, medij, obrazovanje.

Autorice: Jasmina Čaušević i Sandra Zlotrg. Izdavač: Udruženje za jezik i kulturu Lingvisti i Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu, 2011. 2011
176
Vodiči/Analize/Izvještaji

Alatnica - Kutija s alatima za zapošljavanje


Ključne riječi: žene, zapošljavanje, rad, intervju, konkurs.

Izdavač: CESI, 2011. Za izdavačice: Gordana Obradović-Dragišić. Uredile: Vesna Kesić, Gordana Obradović, Dragišić Tanja Prekodravac. 2011. 2011
177
Feminizam/Rod/Religija

Rod u teoologiji


Ključne riječi: rod, teologija, religija, rodne teorije.

Autorica: Jadranka Rebeka Anić. U knjizi Kako razumijeti rod? Izdavač: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2011. 2011
178
Feminizam/Rod/Religija

Kako razumjeti rod? Povijest rasprave i različita razumijevanja u Crkvi


Ključne riječi: rod, religija, homoseksualnost, teologija.

Autorica: Jadranka Rebeka Anić. Izdavač: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar. Zagreb, 2011. 2011
179
Feminizam i rodna ravnopravnost

Prevazilaženje neravnopravnosti - Muškarci i rodna ravnopravnost u regionu OSCE-a


Ključne riječi: rodni identitet, maskulinitet, rješavanje sukoba.

Autorica: Elisabeth Duban, urednica: Jamila Seftaoui. Izdavač: OSCE, 2011. 2011
180
Feminizam i rodna ravnopravnost

Ljudska prava žena - Razvoj na međunarodnoj i nacionalnoj razini 30 godina nakon usvajanja Konvencije UNa o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena


Ključne riječi: ženska ljudska prava, rodna diskriminacija, religija, obrazovanje, rad.

Autori/ce: Jadranka Rebeka Anić, Nadežda Čačinović, Alison Diduck, Judith Frishman, Branka Galić, Marija G. Zeman, Ivana K. Šafranko, Biljana Kašić, Smiljana L. Novosel, Igor Martinović, Elizabeth Poskitt, Ivana Radačić, Sanja Sarnavka, Zilka S. Šiljak, L 2011
181
Feminizam i rodna ravnopravnost

Kome još (ne)treba feministička pedagogija?!


Ključne riječi: feminizam, pedagogija, obrazovanje žena, položaj žena, učiteljice.

Autor/ica: dr. Sofija Vrcelj i dr. Marko Mušanović. Izdavač: Hrvatsko futurološko društvo Rijeka, 2011. 2011
182
Rodno zasnovano nasilje

Ključne riječi: diskriminacija, rod, jezik, medij, obrazovanje.


Ključne riječi

Izdavač: Udruženje za jezik i kulturu Lingvisti i Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu, 2011. 2011
183
Rod/Rad/Zdravlje

Alatnica - Kutija s alatima za zapošljavanje


Ključne riječi: žene, zapošljavanje, rad, intervju, konkurs.

Izdavač: CESI, 2011. Za izdavačice: Gordana Obradović-Dragišić. Uredile: Vesna Kesić, Gordana Obradović, Dragišić Tanja Prekodravac. 2011. 2011
184
Rod i politika

Osnaživanje uloge žene u političkom životu


Ključne riječi: žene, politika, javni nastup, medij.

Autorice: Vedrana Frašto, Almina Omeragić, Emina Bečić, Dženana Alađuz. Izdavač: Udruženje Infohouse i Fondacija CURE, 2011. 2011
185
Rod i politika

Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju, medijima i pravnim dokumentima


Ključne riječi: diskriminacija, rod, jezik, medij, obrazovanje.

Autorice: Jasmina Čaušević i Sandra Zlotrg. Izdavač: Udruženje za jezik i kulturu Lingvisti i Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu, 2011. 2011
186
Rod i medij

Načini za prevladavanje diskriminacije u jeziku u obrazovanju, medijima i pravnim dokumentima


Ključne riječi: diskriminacija, rod, jezik, medij, obrazovanje.

Autorice: Jasmina Čaušević i Sandra Zlotrg. Izdavač: Udruženje za jezik i kulturu Lingvisti i Centar za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu, 2011. 2011
187
Vodiči/Analize/Izvještaji

Analiza rodne dimenzije u visokoškolskom obrazovnom materijalu


Ključne riječi: rod, visoko obrazovanje, obrazovni materijal.

Autorice: Dr Jana Baćević, Dr Jelisaveta Blagojević, Dr Daša Duhaček, Dr Tamara Džamonja-Ignjatović, Mr Martina Vukasović, Dr Dragana Popović, Mr Adriana Zaharijević. Izdavač: Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Sektor za inkluzivni razvoj, 2010. 2010
188
Feminizam/Rod/Religija

Rodna ravnopravnost u monoteističkim religijama kroz feminističku teološku kritiku


Ključne riječi: feminizam, religija, rod.

Autorica: Zilka Spahić Šiljak. U zborniku: Zbornik u čast Svenki Savić: Diskurs i diskursi, Novi Sad, 2010. Izdavači: Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu i Ženske studije i istraživanja. 2010. 2010
189
Feminizam i rodna ravnopravnost

Rodna ravnopravnost u obrazovanju i kroz obrazovanje


Ključne riječi: nastava, učenje, rodna ravnopravnost, obrazovanje.

Izdavač: INEE, Geneva, 2010. 2010
190
Feminizam i rodna ravnopravnost

Rodna ravnopravnost u monoteističkim religijama kroz feminističku teološku kritiku


Ključne riječi: feminizam, religija, rod.

Autorica: Zilka Spahić Šiljak. U zborniku: Zbornik u čast Svenki Savić: Diskurs i diskursi, Novi Sad, 2010. Izdavači: Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu i Ženske studije i istraživanja. 2010. 2010
191
Feminizam i rodna ravnopravnost

Obrazovanje za rodnu jednakost


Ključne riječi: obrazovanje, ljudska prava, ženska prava.

Urednik/ca: Marcel Macelaru i Julijana Tešija. Izdavač: Ženska udruga Izvor, Tenja, 2010. 2010
192
Rodno zasnovano nasilje

Trgovina muškarcima u Srbiji


Ključne riječi: trgovina ljudima, viktimizacija, krijumčarenje muškaraca, zakonski okvir.

Izdavač: Viktimološko društvo Srbije, Beograd, 2009. 2009
193
Vodiči/Analize/Izvještaji

Vodič za promicanje politike jednakih mogućnosti na radnom mjestu


Ključne riječi: rad, rodna ravnopravnost, radna diskriminacija, seksualno uznemiravanje, politika ravnopravnosti.

Autorice: mr.sc. Snježana Vasiljević i dipl.iur. Iris Valković. Izdavač: CESI, 2007. 2007
194
Feminizam i rodna ravnopravnost

Pojmovnik rodne terminologije prema standardima Europske unije


Ključne riječi: rodna terminologija, rječnik, EU.

Urednica: Rada Borić. Izdavač: Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH, Zagreb, 2007. 2007
195
Rodno zasnovano nasilje

Ženska snaga


Ključne riječi: mobing, nasilje, nasilje u porodici, rodna ravnopravnost.

Autorice: Ksenija Čugalj, Silvija Ručević, Željka Radoš, Mirjana Herceg. Izdavač: Ženska udruga Izvor, Tenja, 2007. 2007
196
Rodno zasnovano nasilje

Rodne uloge i stereotipi


Ključne riječi: žene, muškarci, kućanski rad, rodna neravnopravnost.

Autorica: Amela Bašić. Izdavač: Helsinški parlament građana Banja Luka, 2007. 2007
197
Rod/Rad/Zdravlje

Ženska snaga


Ključne riječi: mobing, nasilje, nasilje u porodici, rodna ravnopravnost.

Autorice: Ksenija Čugalj, Silvija Ručević, Željka Radoš, Mirjana Herceg. Izdavač: Ženska udruga Izvor, Tenja, 2007. 2007
198
Rod/Rad/Zdravlje

Vodič za promicanje politike jednakih mogućnosti na radnom mjestu


Ključne riječi: rad, rodna ravnopravnost, radna diskriminacija, seksualno uznemiravanje, politika ravnopravnosti.

Autorice: mr.sc. Snježana Vasiljević i dipl.iur. Iris Valković. Izdavač: CESI, 2007. 2007
199
Feminizam/Rod/Religija

Ne/razlomljeni identiteti - Seksizam i religioznost u hrvatskom društvu


Kljucne

Autor/ca: Branka Galić i Krunoslav Nikodem. U časopisu Socijalna ekologija, Vol. 15, No. 1-2 (81 -102). Zagreb, 2006. 2006
200
Rodno zasnovano nasilje

Ne/razlomljeni identiteti -


Ključne riječi

Autor/ca: Branka Galić i Krunoslav Nikodem. U časopisu Socijalna ekologija, Vol. 15, No. 1-2 (81 -102). Zagreb, 2006. 2006
201
Rod i politika

Žene i vođenje


Ključne riječi: liderstvo, žene, ljudska prava, politika, medij, poduzetništvo, civilni sektor.

Urednice: Maja Dubljević, Sanja Galeković, Gordana Obradović – Dragišić. Saradnice: Aida Bagić, Lada Cukar, Gordana Čorić, Annie Dunnebacke, Andrea Feldman, Suzana Grašo, Vesna Kesić, Suzana Kunac, Sniježana Matejčić, Borjanka Metikoš, Gordana Obradović-D 2006
202
Razno

Transgresija roda: spolna/rodna ravnopravnost znači više od binarnosti - Zbornik konferencijskih radova


Ključne riječi: ljudska prava, homoseksualnost, transfobija.

Urednice: Jelena Poštić i Amir Hodžić. Izdavači/ce: Ženska soba – Centar za prevenciju, istraživanje i suzbijanje seksualnog nasilja i žensku seksualnost. Suizdavači/ce: CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, 2005. 2005
203
Razno

Gender perspektiva u nastavi: Mogućnosti i poticaji


Ključne riječi: rodni stereotipi, jezik, rod, nastava.

Priredili: Fondacija Heinrich Böll, Regionalni ured Sarajevo i KulturKontakt Austria, 2004. 2004
204
Feminizam/Rod/Religija

Rod i religioznost


Ključne riječi: rod, religioznost, obrazovanje, psihologija roda.

Autor: Sergej Flere. U časopisu: Sociologija, Vol. XLIV (2002), No. 3. 2002. 2002