Univerziteti i gender mainstreaming / Uključivanje rodne perspektive u rad univerziteta

Rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj je istakao posvećenost Univerziteta u Sarajevu principima rodne ravnopravnosti, te najavio osnivanje Resursnog centra koji će služiti kao stožerna tačka projekta. „Drago nam je da smo dio ove inicijative koja visokoškolskim institucijama, i regiji olakšava praćenje standarda Evropske unije“.

Univerziteti treba da krenu u proces sistematskog razmatranja razlika između uslova, situacija i potreba žena i muškaraca u univerzitetskim politikama djelovanja, organizacije i pružanja znanja.

gender mainstreaming (uključivanje rodne perspektive, urodnjavanje)

Uključivanje roda je (re)organizacija, unapređenje, razvoj i evaluacija političkih procesa, tako da akteri koji su obično uključeni u kreiranje politika uključuju perspektivu rodne ravnopravnosti u sve politike na svim nivoima i u svim fazama.

Uključivanje rodne perspektive je postupak procjene implikacija bilo koje planirane akcije na žene i muškarce, uključujući zakonodavstvo, politike ili programe, u svim oblastima i na svim nivoima. To je način da brige i iskustva žena i muškaraca postanu integralna dimenzija kreiranja, provođenja, praćenja i evaluacije politika i programa u svim političkim, ekonomskim i društvenim sferama tako da žene i muškarci imaju jednaku korist, a nejednakost nije prisutna. Krajnji cilj je postizanje rodne ravnopravnosti.

Rodno uključivanje je komplementarna strategija, a ne zamjena za politike i programe usmjerene na žene, zakonodavstvo o rodnoj ravnopravnosti, institucionalne mehanizme za rodnu ravnopravnost i specifične intervencije čiji je cilj da se smanji rodna razlika.

Projekat „Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje“ (UNIGEM) predstavlja stratešku opredijeljenost univerziteta da uvođenjem rodne perspektive osiguraju rodnu ravnopravnost i siguran ambijent za nastavnike i nastavnice kao i studente i studentice na univerzitetima u Bosni i Hercegovini i regiji. Projekat finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva i Sjeverne Irske, a njegovu implementaciju vrši TPO fondacija u saradnji sa 18 univerziteta/sveučilišta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore s ciljem prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja te osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju.

Na svim univerzitetima koji su pristupili potpisivanju Memoranduma o saradnji u okviru projekta „Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje“, predviđeno je i uspostavljanje posebnog tijela za borbu protiv rodno zasnovane diskriminacije.

Vijeće za rodnu ravnopravnost UNSA

Senat Univerziteta u Sarajevu je na 42. redovnoj sjednici održanoj 27. 10. 2021.  godine, donio Odluku kojom se osniva Vijeće za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Sarajevu s ciljem prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije, i seksualnog uznemiravanja, te osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju. 

U Vijeće su imenovani slijedeći članovi:

  1. Prof. dr. Jasna Kovačević, koordinatorica Vijeća, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu
  2. Prof. dr. Ajla Demiragić, članica, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
  3. Prof. dr. Valida Repovac, članica, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu
  4. Prof. dr. Nedžad Korajlić, član, Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu
  5. Prof.dr. Marija Lučić – Ćatić, članica, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu i
  6. Prof. dr. Amila Ždralović, članica, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu.
  • Administrativno-stručna podrška Vijeća: dr. sc. Gaj Trifković, Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu.

Zadatak članova Vijeća je da u saradnji sa potpisnicama Memoranduma o saradnji u okviru projekta „University and Gender Mainstreaming – UNIGEM“ i drugim partnerima i korisnicima UNIGEM projekta priprema i provodi obaveze Univerziteta u Sarajevu utvrđene navedenim Memorandumom.