Gender akcioni planovi

Gender akcioni plan / Akcioni plan za rodnu ravnopravnost / predstavlja strateški dokument univerziteta koji kroz realizaciju niza konkretnih aktivnosti, treba da doprinesu unapređenju rodne ravnopravnosti u svim oblastima rada tog univerziteta.

Generalni ciljevi ovog dokumenta su da nastavno-naučno i vannastavno osoblje univerziteta osnaži za promovisanje rodne ravnopravnosti u svom radu kroz kreiranje programa obuka i edukacija u čijem je fokusu koncept roda, da integriše princip rodne ravnopravnosti kroz rad sa studentima/cama, te da unaprijedi naučno-umjetnički rad i produkciju uvodeći principe rodne ravnopravnosti.