15/03/2024NOVOSTI

TPO FONDACIJA IZDALA PUBLIKACIJU: KOLIKO KOŠTA I KOLIKO BOLI? DRUŠTVENO DEKODIRANJE MENSTRUACIJE NA UNIVERZITETIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

U okviru MENGA projekta, TPO Fondacija je izdala publikaciju pod nazivom „Koliko košta i koliko boli? Društveno dekodiranje menstruacije na univerzitetima u Bosni i Hercegovini“. Autorice publikacije vrijedno su radile na istraživanju u proteklom periodu te na 58 stranica možete pronaći zanimljive podatke o menstrualnom siromaštvu u BIH.

MENGA (eng. Menstrual and Gender Action) istraživanje je prvo istraživanje provedeno na javnim univerzitetima u BiH s ciljem mapiranja percepcije i stavova studentica i nastavnica u BiH o menstruaciji, dostupnosti higijenskih uvjeta i menstrualnih potrepština na univerzitetima, finansijskim sredstvima koja žene izdvajaju za njih, stigmi, potencijalnoj izloženosti situacijama koje impliciraju menstrualno siromaštvo, tabuima i menstrualnim sujevjerjima s kojima se susreću te stavovima o smanjenju i ukidanju poreza na ove proizvode. Istraživanje je obuhvatilo analizu aspekata srama, menstrualnog siromaštva i odnosa prema menstruiranju u ličnim životima ispitanica. Ono daje doprinos diskursu o menstruaciji, menstrualnom siromaštvu i politikama javnog budžetiranja koje veoma često zanemaruje potrebe ženske populacije bosanskohercegovačkog društva.

Ovo istraživanje koncipirano je u četiri poglavlja: Uvod, Sociokulturni aspekti menstruacije: Kodiranje i internaliziranje stigme i srama, Ekonomski aspekti menstrualnog siromaštva i Preporuke za politike. Anketiranje je realizirano na uzorku od 699 studentica i 127 nastavnica. Najveći broj studentica koje su se odazvale na anketu dolazi s Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Tuzli. U kvalitativnoj fazi istraživanja koristeći polustrukturirane intervjue, intervjuirano je ukupno 42 ispitanice, i to 22 nastavnice i 20 studentica s javnih univerziteta u BiH.

Publikacija je izdata uz finansijsku podršku CPCD, AUS DEV, SIDA, u okviru MENGA projekta, i uz finansijsku podršku Vlade Velike Britanije, u okviru UNIGEM projekta.

Kliknite ovdje da preuzmete publikaciju.

Više detalja o istraživanju poslušajte na našem YouTube kanalu: https://www.youtube.com/watch?v=dEOiWlDp2Mo