01/06/2022NOVOSTI

UNIGEM EDUKACIJA ZA NENASTAVNO OSOBLJE UNSA – Grupe I i II
Rodno osviještene politike na Univerzitetu

U sklopu aktivnosti Vijeća za rodnu ravnopravnost UNSA i Univerzitetskog gender resursnog centra (UNIGeRC), 30. i 31. maja 2022. počele su edukacije za nenastavno osoblje pod nazivom „Rodno osviještene politike na organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu“. Prve dvije edukacije je vodila prof. dr. Jasna Kovačević, profesorica na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i koordinatorica Vijeća za rodnu ravnopravnost UNSA-e. Prva edukacija se održala 30.05.2022, i na njoj su učestvovale predstavnice/i sa Ekonomskog fakulteta, Fakulteta političkih nauka, Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Pravnog fakulteta i Filozofskog fakulteta. Druga edukacija se održala 31.05.2022. godine, i na njoj su učestvovale predstavnice/i sa Fakulteta islamskih nauka, Katoličkog bogoslovnog fakulteta, te Pedagoškog fakulteta. Tokom radionica su se predstavile osnove koncepta rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije, te seksualnog uznemiravanja. Osim pružanja informacija o tome šta je rodno zasnovano nasilje, koji su sve njegovi oblici, kako ga prepoznati i kako postupiti ako nam se desi bilo koji oblik rodno zasnovanog nasilja, cilj edukacije je predstaviti i dokumenta i institucionalne mehanizme koje fakulteti i Univerzitet mogu koristiti kako bi sve svoje zaposlene, kao i studente i studentice, zaštitili od različitih vidova ove vrste nasilja. Prve dvije edukacije je vodila prof. dr. Jasna Kovačević, profesorica na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i koordinatorica Vijeća za rodnu ravnopravnost UNSA-e.

Osim tema koja su se ticale koncepta rodno zasnovanog nasilja na univerzitetima, učesnicama/ima su predstavljeni rezultati UNIGEM-ovog istraživanja koje je provedeno na UNSA-i tokom 2021. godine, na uzorku studenta/ica, nastavnog i administrativnog osoblja. Razgovaralo se o Akcionom planu za rodnu ravnopravnost UNSA-e, kao i o Protokolu o postupanju u slučaju seksualnog i spolno zasnovanog uznemiravanja kao oblika nasilja u organima uprave, javnim preduzećima, javnim ustanovama i pravnim licima čije je osnivač Kanton Sarajevo, te Smjernicama za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja, uznemiravanja na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika na OJ UNSA-e.

U narednom periodu planiraju se još četiri edukacije u zgradi Centra za interdsiciplinarne studije UNSA-e „Prof. dr. Zdravko Grebo“, a predavačice će biti profesorice sa Univerziteta u Sarajevu, članice Vijeća za rodnu ravnopravnost UNSA-e.

Edukacija se organizuje u sklopu projekta „Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje“ (UNIGEM) koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a njegovu implementaciju izvodi TPO fondacija.