22/03/2024NOVOSTI

PREDAVANJA ROD I DRUŠTVO –Društveno oblikovanje spola i roda – Veterinarski fakultet UNSA

Spol je biološka kategorija a rod društvena i svako društvo kreira poželjne modele muškosti ženskosti koji nisu prirodna datost već konstrukt. S ciljem senzibilizacije nastavnog osobalja i studenata i studentica prvo predavanje na Veterinarskom fakultetu održala je prof.dr. Zilka Spahić Šiljak 21.03.2024. godine na temu „Društveno oblikovanje spola i roda“, a predavanje je organizirala i najavila prof.dr. Dženita Alagić-Hadžijunuzović. Nakon usvajanje Gender akcionog plana na Univerzitetu u Sarajevu 2021 godine Univerzitetski gender resursni centar (UNIGeRC) organizira niz predavanja na fakultetima UNSA kako bi se nastavno osoblje i studentska populacija upoznali sa pitanjima rodne ravnopravnosti.

Prof.dr. Dženita Alagić-Hadžijunuzović je istakla da je ovo prvi put u 75 godina postojanja ovog fakulteta da se otvaraju ove teme te da je važno da se, posebno sa mladima radi na dekonstrukciji rodnih stereotipa. Prof. Spahić Šiljak je nakon uvodne vježbe o spolu i rodu predstavila ključne pojmove, uključujući i pojmove rodnih identiteta, transrodnosti, interspolnosti i seksualne orijentacija.

Nakon toga je govorila o rodnih ulogama i načinima na koji se konstruiraju poželjna muškost i ženskost u bosanskohercegovačkom društvu, te zbog čega je važno koristiti rod kao analitički kategoriju da bi se razumjeli odnosi moći. Na kraju je prof. dr. Spahić Šiljak pokazala na koji način se, primjerice rod može koristiti u analizi budžeta i drugih politika kako bi se osigiuralo da oni odražavaju potrebe i interese žena i muškaraca.

Prisutni su potvrdili da ima promjena na bolje i emancipatorskih iskoraka, ali da je potrebno još mnogo raditi da se razgrade rodni stereotipi I naučni socijalizacijski obrasci koji podržavaju rodne stereotipe.