14/12/2022NOVOSTI

Radionica o implementaciji GAP-a na Univerzitetu u Banjoj Luci

Veliki napredak je postignut u uspostavi mehanizama za rodnu ravnopravnosti i usvajanju GAP-a, ali je sada prioritet vršiti redovit monitoring da se vidi tok provedbe, kao i ključne prepreke. Na Univerzitetu u Banjoj Luci je 14.12.2022. održana radionica sa Savjetodavnim odborom za rodnu ravnopravnost koji predvodi prof. Ivana Zečević.

Uz druge evropske projekte, ovaj Univerzitet nastoji integrirati rodnu perspektivu u sve aspekte svoje institucije. Važna je podrška menadžmenta i nastavnog osoblja u ovim procesima, kao i podrška i podsticaj koje imaju od strane studentske populacije.

Ključni izazov je nedostatak motivacije, ne samo za pitanja rodne ravnopravnosti, već općenito, zbog čega je Senat odlučio da za početak obavezne edukacije budu usmjerene na novoimenovane savjetnice i savjetnike na svakoj organizacionoj jedinici, a kasnije i na ostatak nastavnog osoblja.

Najveći otpori dolaze iz reda nastavnika koji predaju predmete takozvane „nacionalne grupe predmeta“, a prije svega srbistike i historije. Rod se doživljava kao neustavna kategorija i ne prihvaćaju se promjene u jeziku koji treba da reflektira promjene u društvu.

Savjetodavni odbor smatra važnim da se u praćenju provedbe GAP-a uključe sve službe, jer se na taj način dijeli odgovornost, lakše prikupljaju podaci za mjerenje učinka provedenih aktivnosti, ali se i kreira širi front podrške za procese gender mainstreaming-a.