16/12/2022NOVOSTI

Radionica o implementaciji GAP-a na Univerzitetu u Tuzli (UNTZ)

Koliko god je važno uspostavljati mehanizme i implementirati aktivnosti o suzbijanju rodno zasnovanog nasilja, također je važno vršiti monitoring i evaluirati postignuća i prepreke kako bi se unaprijedile politike, pristupi i djelovanja. Na Univerzitetu u Tuzli 15.12.2022. održana je radionica sa Savjetodavnim odborom za rodnu ravnopravnosti koji predvodi predsjedavajuća prof. dr. Jasmina Husanović.

Problemi koje su detektirali se odnose na preambiciozno postavljene planove monitoringa koji su revidirali i dogovorili sa dekanima svih organizacionih jedinica da se uključe u prikupljanje informacija o provedenim aktivnostima i edukaciji nastavnog osoblja. Iako je na Senatu prihvaćen prijedlog o edukaciji nastavnog osoblja o rodnoj ravnopravnosti postoji bojazan da to ne bude shvaćeno samo formalno i da će jedan broj nastavnika i nastavnica izbjegavati ovu obavezu.

Istaknuto je i da je pored pravnog okvira i pravila univerziteta važno pronalaziti i druge suptilnije načine skretanja pažnje na izazove integriranja rodne ravnopravnosti, a koji mogu biti u različitim formama umjetničkog izražavanja i svojevrsnog šokiranja univerzitetske javnosti kroz iznenadne akcije i performanse.