24/04/2023NOVOSTI

U srijedu, 19. aprila 2023., održana sjednica Vijeća za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Sarajevu

U Centru za interdisciplinarne studije je u srijedu, 19. aprila 2023., održana sjednica Vijeća za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Sarajevu (UNSA).

Prof. dr. Jasna Kovačević, koordinatorica Vijeća, informirala je prisutne članove_ice o aktivnostima koje su realizirane u proteklom periodu, uključujući održavanje Zimske škole „Rod i globalizacija“ u februaru 2023. u Sarajevu. Prema studentskim evaluacijama, Zimska škola je uspješno protekla. Studenti su pozitivno ocijenili i sadržaj Škole i nastavno osoblje, a sada ostaje da izrade svoje završne radove kako bi mogli dobiti kredite (ECTAS).

Na sastanku su predstavljene i aktivnosti koje predstoje u okviru projekta UNIGEM te su u vezi s njima članovi i članice Vijeća pozvane_i da daju prijedloge, koje aktivnosti smatraju potrebnim (ili žele da provedu) u sklopu svojih organizacionih jedinica UNSA-e.

U pogledu proteklih aktivnosti, na sastanku je spomenuta i prošlogodišnja kampanja „16 dana aktivizma“ koja je imala izuzetno veliki broj učesnika, koji su proveli razne aktivnosti, uključujući konferencije, radionice, tribine, okrugle stolove, debate, izložbe, performanse, kvizove, videoprojekcije i panel-diskusije. Konkretnije, u sklopu UNIGEM-a održano je više od 80 događaja (u saradnji sa 19 partnerskih univerziteta), kako u BiH tako i u regiji, koji su se odnosili na pitanja rodne ravnopravnosti te prevencije i eliminacije nasilja nad ženama i djevojkama.

Tokom sastanka, koordinatorica prof. dr. Kovačević je izvijestila da je Vijeće uspjelo učestvovati i na Javnoj raspravi o novom statutu UNSA-e i dati svoj doprinos boljem definiranju pojedinih tačaka ovog dokumenta.

U vezi s online edukacijom nastavnog osoblja, tj. u vezi s platformom Moodle, prisutne_i su obaviještene_i da platforma počinje s radom i služit će za edukaciju prvenstveno nastavnog osoblja bosanskohercegovačkih partnerskih univerziteta. Napravljena su četiri online kursa, koja sve_i nastavnice_i partnerskih univerziteta mogu pohađati kad i kako žele, tj. u vrijeme kad im odgovara i tempom koji im odgovara.

Jedna od tačaka Dnevnog reda bila je i radionica “Rodno zasnovano uznemiravanje/nasilje: preventivni i represivni mehanizmi na Univerzitetu u Sarajevu”, koju je prof. dr Marija Lučić-Ćatić održala u srijedu i četvrtak, 5. i 6. aprila 2023., na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije. Radionica je bila namijenjena prevashodno dekanima_cama i direktorima_icama OJ Univerziteta u Sarajevu, a njen sadržaj je obuhvatio teme: šta je rodno zasnovano uznemiravanje i rodno zasnovano nasilje, koji preventivni i koji istražni i represivni mehanizmi postoje na UNSA-i (način prijavljivanja, relevantni pravni propisi i nadležna tijela). U osvrtu na radionicu zaključeno je da je potrebno i dalje planirati edukativne aktivnosti ovog tipa za osoblje OJ UNSA-e.