07/06/2022NOVOSTI

UNIGEM EDUKACIJA ZA NENASTAVNO OSOBLJE UNSA – Grupa IV
Rodno osviještene politike na Univerzitetu

U sklopu aktivnosti Vijeća za rodnu ravnopravnost UNSA i Univerzitetskog gender resursnog centra (UNIGeRC), 07. juna 2022. održala se edukacije za nenastavno osoblje pod nazivom „Rodno osviještene politike na organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu“ tokom kojih su se predstavile osnove koncepta rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije, te seksualnog uznemiravanja. Edukaciju je vodila prof. dr. Valida Repovac Nikšić, profesorica na Fakultetu političkih nauka UNSA, članica Vijeća za rodnu ravnopravnost UNSA. Predstavnice Akademije likovnih umjetnosti i Akademija scenskih umjetnosti su učestvovale na radionici.

Osim tema koja su se ticale koncepta rodno zasnovanog nasilja na univerzitetima, učesnicama/ima su predstavljeni rezultati UNIGEM-ovog istraživanja koje je provedeno na UNSA tokom 2021. godine, na uzorku studenta/ica, nastavnog i administrativnog osoblja. Razgovaralo se o Akcionom planu za rodnu ravnopravnost UNSA, kao i o Protokolu o postupanju u slučaju seksualnog i spolno zasnovanog uznemiravanja kao oblika nasilja u organima uprave, javnim preduzećima, javnim ustanovama i pravnim licima čije je osnivač Kanton Sarajevo, te Smjernicama za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja, uznemiravanja na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika na OJ UNSA.

Naredne sedmice planiraju se još dvije edukacije u zgradi Centra za interdsiciplinarne studije UNSA-e „Prof. dr. Zdravko Grebo“, a predavačice će biti profesorice sa Univerziteta u Sarajevu, članice Vijeća za rodnu ravnopravnost UNSA-e.

Edukacija se organizuje u sklopu projekta „Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje“ (UNIGEM) koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a njegovu implementaciju izvodi TPO fondacija.