16/06/2022NOVOSTI

UNIGEM EDUKACIJA ZA NENASTAVNO OSOBLJE UNSA – Grupa VI
Rodno osviještene politike na Univerzitetu

Tokom maja i juna 2022. godine održalo se šest edukacija za nenastavno osoblje pod nazivom „Rodno osviještene politike na organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu“ u organizaciji Vijeća za rodnu ravnopravnost UNSA i UNIGeRC-a. Predavačice su bile profesorice sa Univerziteta u Sarajevu, koje su i članice Vijeća za rodnu ravnopravnost UNSA, a obuku je prošlo ukupno 60 osoba sa gotovo svih organizacionih jedinica UNSA. 16. juna 2022. je održana posljednja u nizu edukacija koju je vodila prof. dr. Ajla Demiragić sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a na radionici su učestvovali/e predstavnici/e Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Instituta za historiju, Instituta za jezik i Muzičke akademije.

Razgovaralo se o rodnoj diskriminaciji i rodno zasnovanom nasilju iz pravnog ugla, a predstavljeni su i rezultati regionalnog UNIGEM istraživanja kojim je obuhvaćeno 18 javnih i privatnih univerziteta u BiH, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji. Ovom prilikom su se predstavili rezultati istraživanja koji se odnose specifično na situaciju na UNSA i pokazano je kako je odgovoreno na slijeća pitanja: Šta ispitanici/ce (studenti/ice, nastavnici/e i administrativno osoblje) na univerzitetima znaju o rodu i rodno zasnovanom nasilju? Kako ispitanici/ce na univerzitetima  općenito percipiraju rodno zasnovano nasilje? Na koji način žene i muškarci koji su bili izloženi rodno zasnovanom nasilju reagiraju na to, šta poduzimaju (da li prijavljuju, da li traže psihološku pomoć, i sl.?) Da li žene i muškarci koji su bilo izloženi nekom od oblika rodno zasnovanog nasilja shvaćaju u kojoj mjeri to utječe na njihove karijere, poslove, način ophođenja sa kolegama? Koje mjere prevencije i mehanizme zaštite vide kao potrebne i učinkovite? Koje promjene smatraju važnim u organizacijskoj kulturi univerziteta i društva općenito? Samo neka od najvažniji nalazi istraživanja pokazuju: Slabo razumijevanje osnovnih pojmova poput spola i roda: preko 50% ispitanika/ca sa UNSA smatra da su spol i rod pojmovi sa istovjetnim značenjem. Slabo razumijevanje pojma „seksizam“: svega 57% ispitanika je naznačilo da se radi o uvredi na osnovu spola/roda. Administrativno osoblje ima česta iskustva sa neželjenim komentarima, koji su upućeni neposredno, putem telefona, e-maila, elektronske pošte ili SMS (preko 40%). Ovi oblici ponašanja su se najčešće dešavali u fakultetskim prostorijama. Takođe, bilo je riječi o Akcionom planu za rodnu ravnopravnost UNSA, kao i o Protokolu o postupanju u slučaju seksualnog i spolno zasnovanog uznemiravanja kao oblika nasilja u organima uprave, javnim preduzećima, javnim ustanovama i pravnim licima čije je osnivač Kanton Sarajevo, te Smjernicama za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja, uznemiravanja na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika na OJ UNSA.

Edukacije o ovim temama se nastavljaju od jeseni 2022. godine za nastavno osoblje, te studente i studentice.

Edukacija se organizuje u sklopu projekta „Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje“ (UNIGEM) koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a njegovu implementaciju izvodi TPO fondacija.