11/12/2023NOVOSTI

16 DANA AKTIVIZMA: UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU PROTIV NASILJA

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru i TPO Fondacija u okviru projekta UNIGEM, a s ciljem obilježavanja kampanje 16 dana aktivizma, u periodu od 05. do 07. decembra 2023. godine su realizovali nekoliko predavanja, radionica i diskusija s ciljem edukacije nastavnog i nenastavnog osoblja, kao i studenata i studentica o rodnoj ravnopravnosti i rodno zasnovanom nasilju.

Prvo u nizu predavanja uz diskusiju održala je prof. dr. Rebeka Kotlo, koordinatorica projekta UNIGEM za Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru na temu „Pristup pravdi: besplatna pravna pomoć za žrtve rodno zasnovanog nasilja“. Predavanje je održano s ciljem unapređenja znanja i podizanja svijesti o značaju i poštivanju rodne ravnopravnosti, prevenciji i sankcionisanju rodno zasnovanog nasilja i počinitelja nasilja, ali i o zaštiti i ostvarenju prava žrtava rodno zasnovanog nasilja s posebnim osvrtom kroz pristup pravdi, odnosno besplatnu pravnu pomoć.

Predavanje sa radonicom je održala mr. sc. Edisa Demić na temu „Rodno zasnovano nasilje i femicid“. Tokom predavanja govorila je o iskustvu u radu sa žrtvama rodno zasnovanog nasilja, etimološkim i fenomenološkim razmatranjima, stavovima o korištenju pojma femicid, definiciji i oblicima femicida, zakonskoj regulativi nasilja u Bosni i Hercegovini, sigurnim kućama, primjerima iz prakse te o prevenciji rodno zasnovanog nasilja.

Treće predavanje u okviru kampanje je održala rektorica Univerziteta, prof. dr. Alena Huseinbegović, na temu „Rodna ravnopravnost, rodno zasnovano nasilje i naknada štete za žrtve rodno zasnovanog nasilja“. U fokusu predavanja je bilo podizanje svijesti i unapređenje znanja o obavezi i značaju poštivanja rodne ravnopravnosti, pojavnim oblicima, uzrocima, posljedicama i mehanizmima sankcionisanja rodno zasnovanog nasilja. Pored toga, rektorica prof. dr. Huseinbegović je tokom predavanja govorila o pravnom okviru i postupcima naknade štete za žrtve rodno zasnovanog nasilja.

Finalno predavanje sa radionicom je održala prof. dr. Merima Jašarević. Radionica je imala za cilj, kroz interaktivni dijalog, omogućiti studenticama i studentima dublje razumijevanje selfa (vlastitosti) kroz koncepte roda. U fokusu predavanja je bilo osvještavanje društveno konstruiranih platformi (nametnutih najčešće kroz medije i religiju) koje postavljaju standard, odnosno okvire rodnih uloga u društvu i kulturi.