25/05/2022KONFERENCIJE | NOVOSTI

Najava edukacije za nenastavno osoblje organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu

U sklopu aktivnosti Vijeća za rodnu ravnopravnost UNSA i Univerzitetskog gender resursnog centra (UNIGeRC), organizuju se edukacije pod nazivom „Rodno osviještene politike na organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu“, koja će se tokom maja i juna održavati u Centru za interdsiciplinarne studije UNSA „Prof.dr. Zdravko Grebo“, Zmaja od Bosne 8, Kampus UNSA. Edukacija je namijenjena nenastavnom osoblju, posebno šeficama/šefovima studentskih službi, pravnicima/pravnicama i sekretarkama/sekretarima fakulteta i drugih organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu kako bi im se predstavile osnove koncepta rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije, sa fokusom na seksualno uznemiravanje, te kako bi se upoznali sa dokumentima i institucionalnim mehanizmima koje fakulteti i Univerzitet mogu koristiti kako bi sve svoje zaposlene, kao i studente i studentice, zaštitili od različitih vidova rodno zasnovanog nasilja.

U nastavku donosimo raspored edukacija po organizacionim jedinicama UNSA:

  • Ponedjeljak, 30. maj 2022. godine od 13h do 15h: Ekonomski fakultet, Fakultet političkih nauka u Sarajevu, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Fakultet za upravu, Pravni fakultet, Centar za interdisciplinarne studije UNSA, Centar za ljudska prava UNSA
  • Utorak, 31. maj 2022. godine od 13h do 15h: Fakultet islamskih nauka, Filozofski fakultet, Katolički bogoslovni fakultet, Pedagoški fakultet
  • Ponedjeljak, 06. juni 2022. godine od 13h do 15h: Fakultet zdravstvenih studija, Farmaceutski fakultet, Medicinski fakultet, Stomatološki fakultet sa klinikama, Veterinarski fakultet
  • Utorak, 07. juni 2022. godine od 13h do 15h: Akademija likovnih umjetnosti, Akademija scenskih umjetnosti, Muzička akademija
  • Ponedjeljak, 13. juni 2022. godine od 13h do 15h: Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Prirodno-matematički fakultet, Šumarski fakultet, Arhitektonski fakultet, Elektrotehnički fakultet, Fakultet za saobraćaj i komunikacije, Građevinski fakultet, Mašinski fakultet
  • Četvrtak, 16. juni 2022. godine od 13h do 15h: Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Institut za historiju, Institut za jezik, Orijentalni institut, Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju

Tematika koja će biti obuhvaćena edukacijom će uključivati koncept rodno zasnovanog nasilja na univerzitetima uz prezentaciju rezultata UNIGEM istraživanja koje provedeno na UNSA na uzorku studenta/ica, nastavnog i administrativnog osoblja, upoznavanje sa Akcionim planom za rodnu ravnopravnost UNSA kao i sa Protokolom o postupanju u slučaju seksualnog i spolno zasnovanog uznemiravanja kao oblika nasilja u organima uprave, javnim preduzećima, javnim ustanovama i pravnim licima čije je osnivač Kanton Sarajevo/Smjernicama za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja, uznemiravanja na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika na OJ UNSA. Predavačice na ovim edukacijama će biti profesorice sa Univerziteta u Sarajevu, članice Vijeća za rodnu ravnopravnost UNSA.

Edukacija se organizuje u sklopu projekta „Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje“ (UNIGEM) koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a njegovu implementaciju izvodi TPO fondacija.