05/12/2022NOVOSTI

Radionica o implementaciji GAP-a na Sarajevo School of Science and Technology (SSST) u Sarajevu

Monitoring i evaluacija Gender akcionih planova (GAP) na univerzitetima je iznimno važna u orodnjavanju univerzitetske zajednice, njene kulture i programa.  Da bi se partnerskim univerzitetima projekta UNIGEM pomoglo da prate implementaciju svojih GAP-ova, akademske direktorice UNIGeRC-a, prof. dr. Zilka Spahić Šiljak i prof. dr. Jasna Kovačević održale su 05.12.2022. radionicu sa članovima i članicama Savjetodavnog odbora za rodnu ravnopravnost Sarajevo School Science and Technology (SSST).

Ovaj Univerzitet prednjači u svojim politikama rodne ravnopravnosti i kroz orodnjavanja znanja nastoje da rodnu ravnopravnost uključe kao prožimajuće principe u sve oblasti. Posebno je to važno i izazov sa STEM oblasti, u kojima se tek i u svijetu više radi na orodnjavanju prirodnih i tehničkih znanosti.

Koordinaorica projekta UNIGEM na SSST-u, prof. dr. Jasminka Hasić Telalović je istakla da su uspjeli na nivou cijelog univerziteta uključiti odbore i službe u implementaciji GAP-a tako da teret nije samo na Savjetodavnom tijelu, već na svim službama univerziteta.

Strateška područja GAP-ova projekta UNIGEM na univerzitetima su: institucijska kultura rodne ravnopravnosti koja se provodi i promoviše u procesima i sistemu donošenja odluka kroz politike rodne ravnopravnosti, povećanje rodne ravnopravnosti u podršci naučnom i umjetničkom radu, harmonizacija radnog okruženja, integracija rodne perspektive u studijske programe putem povećane edukacije području rodne ravnopravnosti, posebno edukacija o posljedicama nasilja nad ženama kao i rodno/spolno zasnovanog nasilja u cjelini.