13/06/2022NOVOSTI

UNIGEM EDUKACIJA ZA NENASTAVNO OSOBLJE UNSA – Grupa V
Rodno osviještene politike na Univerzitetu

U sklopu aktivnosti Vijeća za rodnu ravnopravnost UNSA i Univerzitetskog gender resursnog centra (UNIGeRC), 13. juna 2022. održala se edukacija za nenastavno osoblje. Edukaciju je vodila prof. dr. Marija Lučić – Ćatić, sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije UNSA, članica Vijeća za rodnu ravnopravnost UNSA, a na radionici su učestvovali/e predstavnici/e Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta, Mašinskog fakulteta, Prirodno-matematičkog fakulteta, Šumarskog fakulteta, Arhitektonskog fakulteta i Fakulteta za saobraćaj i komunikacije. Učesnici/e su dobili informacija o tome šta je rodno zasnovano nasilje, kako ga prepoznati i kako postupiti ako nam se desi bilo koji oblik rodno zasnovanog nasilja, cilj edukacije je predstaviti i dokumenta i institucionalne mehanizme koje fakulteti i Univerzitet mogu koristiti kako bi sve svoje zaposlene, kao i studente i studentice, zaštitili od različitih vidova ove vrste nasilja. Uz teme koje su se ticale koncepta rodno zasnovanog nasilja na univerzitetima, učesnicama/ima su predstavljeni rezultati UNIGEM-ovog istraživanja koje je provedeno na UNSA tokom 2021. godine, na uzorku studenta/ica, nastavnog i administrativnog osoblja. Razgovaralo se o Akcionom planu za rodnu ravnopravnost UNSA, kao i o Protokolu o postupanju u slučaju seksualnog i spolno zasnovanog uznemiravanja kao oblika nasilja u organima uprave, javnim preduzećima, javnim ustanovama i pravnim licima čije je osnivač Kanton Sarajevo, te Smjernicama za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja, uznemiravanja na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika na OJ UNSA.

Edukacija se organizuje u sklopu projekta „Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje“ (UNIGEM) koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a njegovu implementaciju izvodi TPO fondacija.